Skatterättslig karaktär på andelar i intresseföretag 

Aktier som redovisningsrättsligt ändrar karaktär från placeringstillgångar till andelar i intresseföretag behåller sin skatterättsliga karaktär av lagertillgångar.

Diarienummer
124-14/D
Meddelandedatum
2015-04-30
Lagrum
  • 17 kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2015-12-14
Mål nr
3187-15

Förhandsbesked

Fråga 1

[Försäkringsbolaget X] (X) aktier i Y AB (Y) ska behandlas som lagertillgångar vid beskattningen.

Motivering

Bakgrund

X är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolaget innehar [mer än 20] procent av aktier och röster i Y. Aktierna erhölls i skifteslikvid och ersatte ett tidigare innehav i Z AB (Z) som [har likviderats].

Huvudägare med bestämmande inflytande i Y är ett antal fysiska personer.

X tidigare innehav i Z redovisades som ”andra finansiella placeringstillgångar” enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Vid förvärvet av aktierna i Y gjorde X bedömningen att innehavet gav ett begränsat inflytande i bolaget och inte skulle bli varaktigt. Mot den bakgrunden har även aktierna i Y hittills redovisats på samma sätt som aktierna i Z.

Innehavet i Y har skattemässigt behandlats som lagertillgångar.

X överväger att i stället redovisa aktierna i Y som ”placeringar i koncernföretag och intresseföretag”. Anledningarna är flera. Det har gått lång tid sedan aktieförvärvet, bolaget har både en styrelse- och en suppleantpost i Y och innehavet ger ett röstetal som klart överstiger vad som krävs för att det ska föreligga en presumtion för att Y ska anses som ett intresseföretag till X enligt 1 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Det lämnas som ytterligare förutsättning att både den hittillsvarande och den tilltänkta redovisningen av aktierna i Y redovisningsrättsligt är möjliga.

Frågorna och parternas inställning

X vill ha besked om en ändrad redovisning av aktieinnehavet i Y medför att aktierna skatterättsligt skiftar karaktär från lager- till kapitaltillgångar (fråga 1). Vid jakande svar vill bolaget veta om karaktärsbytet föranleder uttagsbeskattning eller annan avskattning (fråga 2).

Bolaget anser att aktierna ändrar skatterättslig karaktär utan några inkomstskattekonsekvenser och anför följande. Andelar i intresseföretag behandlas inte som lagertillgångar. De utgör därmed kapitaltillgångar. Något undantag finns inte och det är svårt att se att denna regel kan frångås.

Skatteverkets uppfattning är att ett karaktärsbyte inte är möjligt vilket innebär att fråga 2 förfaller. Om ett byte anses möjligt bör avskattning ske.

Skatterättsnämndens bedömning

Bestämmelser om lager och pågående arbeten finns i 17 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vad som avses med lagertillgång framgår av 3 §, som även innehåller en huvudregel för värdering av lager.

Särskilda regler för försäkringsföretag finns i kapitlets 17 och 18 §§.

I 17 § föreskrivs både att ett försäkringsföretags placeringstillgångar enligt ÅRFL ska behandlas som lagertillgångar och hur de ska värderas. Enligt 18 § gäller det dock inte för bl.a. andelar i dotterföretag och intresseföretag.

Motsvarigheten till 17 och 18 §§ infördes 1995 i 2 § 6 a mom. första och andra styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i samband med att tre nya årsredovisningslagar tillkom, däribland ÅRFL. Bestämmelserna avsåg att motverka den skatteskärpning för försäkringsföretagen som kunde ha blivit följden om det tidigare sambandet mellan redovisningen och beskattningen hade kvarstått (prop. 1995/96:104 s. 35–37).

Av författningskommentaren framgår att sådana placeringstillgångar som vid regelförändringen utgjorde lagertillgångar (då omsättningstillgångar) även i fortsättningen skulle behandlas som lagertillgångar vid beskattningen oavsett behandlingen i räkenskaperna (a. prop. s. 56).

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fall där ett aktiebolag förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse men övergått till förvaltande verksamhet ansett att värdepappren behöll sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar. Avgörandet grundades på att det saknades gemensamma bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet som anger om, under vilka förutsättningar och med vilka konsekvenser en lagertillgång i samma ägares hand kan övergå till att bli kapitaltillgång samt att det inte heller fanns några särskilda bestämmelser för just värdepapper (RÅ 2009 ref. 36).

Bestämmelserna i 17 kap. 17 och 18 §§ IL klargör vilken skattemässig karaktär ett försäkringsföretags placeringstillgångar har. De ger däremot inte någon ledning för att bedöma om en tillgång som behandlas som lagertillgång i samma ägares hand kan övergå till att bli kapitaltillgång.

Med hänsyn härtill och då gemensamma bestämmelser av sådant slag för inkomstslaget näringsverksamhet fortfarande saknas ska fråga 1 i enlighet med 2009 års rättsfall besvaras nekande.

Det betyder att X aktier i Y även fortsättningsvis ska behandlas som lagertillgångar.

Med hänsyn härtill förfaller fråga 2.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen