Byggnadsrörelse

Moderbolag som bedrev tomtrörelse och vars dotterbolag ägde obebyggda fastigheter ansågs inte kunna inneha lagerandelar i dotterbolaget. Överlåtelse till underpris av fastigheterna till moderbolaget har inte medfört uttagsbeskattning.

Diarienummer
43-08/D
Meddelandedatum
2008-09-22
Lagrum
  • 23 kap. 17 § samt 27 kap. 6 och 9-10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Y AB och Z AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Y AB:s (Y) andelar i Z AB (Z) utgör inte lagertillgångar.

Fråga 2

Överlåtelsen medför inte att Z ska uttagsbeskattas. 

Motivering

X AB (X) är moderbolag till Y. X tillverkar monteringsfärdiga hus och tillhandahåller byggtjänster. Y är ett nybildat bolag vars verksamhet består i att köpa bolag innehållande obebyggda fastigheter, i ansökan betecknade som tomter. När det anses lämpligt ska tomterna överlåtas till underpris till Y som i sin tur kommer att erbjuda dem till X huskunder.

Y har förvärvat Z vars tillgångar utgörs av dels 18 tomter färdiga att bebyggas, dels ett ännu inte detaljplanelagt område för 70—90 tomter. Y överväger att förvärva Z:s samtliga fastigheter till pris motsvarande bokförda värden.

Frågorna gäller om Y:s andelar i Z utgör lager- eller kapitaltillgångar och om — för det fall att de är lagerandelar — Y med skattemässig verkan kan skriva ned värdet på dem när Z företagit den planerade överlåtelsen till underpris (fråga 1) samt om överlåtelsen medför uttagsbeskattning av Z (fråga 2).

Sökandenas uppfattning är att Y bedriver handel med fastigheter och att andelsinnehavet i Z är lagertillgångar. Skatteverket anser att såväl Y som Z bedriver tomtrörelse och att det därför saknas förutsättningar att klassificera andelarna i Z som lagertillgångar. Parterna är ense om att villkoret för underlåten uttagsbeskattning i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att överlåtelsen avser överlåtarens hela näringsverksamhet, är uppfyllt om Z överlåter samtliga fastigheter.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

I 27 kap. IL finns bestämmelser om byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse. Kapitlet är indelat så att byggnadsrörelse och handel med fastigheter behandlas i 2-8 §§ medan tomtrörelse tas upp i 9-17 §§. Begreppet tomtrörelse definieras i 9 § som en näringsverksamhet som består i avyttring av mark för bebyggelse. Tomtrörelse kan vara kvalificerad (10 §) eller enkel (11 §).

Mot bakgrund av vad som framgår i ärendet om den verksamhet som Y ska bedriva kan den inte behandlas på annat sätt än som kvalificerad tomtrörelse.

Enligt 27 kap. 6 § IL anses andelar i fastighetsförvaltande företag som lagertillgångar om vissa förutsättningar föreligger. Någon motsvarande bestämmelse avseende tomtrörelse finns inte. Med hänsyn härtill och till den uppdelning som görs i kapitlet mellan å ena sidan byggnadsrörelse och handel med fastigheter och å andra sidan tomtrörelse får stöd anses saknas för att tillämpa reglerna i 27 kap. 6 § på andelar som innehas av någon som bedriver tomtrörelse. Skatterättsnämnden finner sammanfattningsvis att bolagets andelar i Z inte kan betraktas som lagerandelar.

Därmed förfaller frågan till den del den avser en värdering av andelarna i Z efter överlåtelsen till underpris. Skatterättsnämnden upplyser vidare om att regeringen den 11 september 2008 har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i reglerna om beskattning av lagerandelar som innehas i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Förslaget syftar till att begränsa möjligheterna att företa nedskrivning av värdet på sådana andelar när värdenedgången har sin grund i en företagen överlåtelse till underpris. De nya reglerna föreslås bli tillämpliga på överlåtelser efter den 17 april 2008.

Fråga 2

 I 23 kap. IL finns bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar uttagsbeskattning kan underlåtas när en tillgång överlåts till underpris. Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker krävs att villkoret i 17 § är uppfyllt. Det är fallet bl.a. om överlåtelsen avser överlåtarens hela näringsverksamhet.

Z ska överlåta samtliga tillgångar. Det innebär att det aktuella villkoret i 23 kap. 17 § är uppfyllt. Om även övriga villkor för en underprisöverlåtelse i kapitlet är tillgodosedda ska överlåtelsen inte medföra att Z uttagsbeskattas.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen