Underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse av immateriella rättigheter har ansetts avse en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL.

Diarienummer
44-10/D
Meddelandedatum
2010-12-15
Lagrum
  • 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för underlåten uttagsbeskattning att överlåtelsen avser en verksamhetsgren är uppfyllt.

Motivering

A äger X AB. Bolaget innehar immateriella rättigheter i form av varumärket (...) samt ett mönsterskydd. Dessa rättigheter innehades ursprungligen av Y AB som under år (...) gick upp i X AB genom fusion. Sedan år (...) upplåts rättigheterna till Z AB. Därutöver bedriver X AB fastighets- och kapitalförvaltning.

Som ett led i en omstrukturering ska de immateriella rättigheterna överlåtas till underpris till Å AB, i vilket bolag A äger 40 procent av aktierna medan övriga aktier ägs av A:s föräldrar.

Å AB ska fortsätta att upplåta rättigheterna till Z AB. Ersättning för upplåtelserna ska utgå årligen enligt följande. (...).  

Den av X AB ställda frågan går ut på att få klarhet i om överlåtelsen av de immateriella rättigheterna avser en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL.

Skatteverket anser att överlåtelsen uppfyller villkoret ifråga.

Skatterättsnämndens bedömning

Med verksamhetsgren avses enligt 2 kap. 25 § IL sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 24 § i samma kapitel annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar.

Av lagtext och förarbeten (prop. 1998/99:15 s. 137—138) framgår inte att det ställs något annat krav på verksamhetens innehåll än att den även i förvärvarens hand ska kunna hänföras till en rörelse. En sådan uppfattning har även stöd i praxis (jfr RÅ 2004 ref. 140 och RÅ 2004 not. 197).

Med hänsyn till vad som framgår i ärendet om utnyttjandet av de immateriella rättigheterna för upplåtelse till annat bolag för användning i dess verksamhet får överlåtelsen anses uppfylla villkoret i 23 kap. 17 § IL om att avse en verksamhetsgren. Det medför att om även övriga villkor för en underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är uppfyllda ska överlåtelsen inte föranleda någon uttagsbeskattning.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Dahlberg, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen