Valutahandel för annans räkning

Ersättning för handel med valuta för annans räkning ska beskattas i inkomstslaget tjänst

Diarienummer
11-23/D
Meddelandedatum
2023-07-11
Lagrum
  • 10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Den ersättning som A erhåller ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

På webbplatsen (…).com ges personer möjlighet att, efter en prövoperiod, handla med valutor och finansiella instrument utan att själva behöva satsa mer kapital än en depositionsavgift. Webbplatsen drivs av det [i stat inom EU hemmahörande] bolaget (…).

För att få delta krävs att man ingår ett avtal med [bolaget] och betalar in en depositionsavgift. Den lägsta depositionsavgiften är (…). Därefter tilldelas man ett kapitalkonto och får under en 30-dagarsperiod handla valutor och finansiella instrument med ett fiktivt kapital. Om den fiktiva handeln vid något tillfälle medför att kapitalbeloppet på kontot minskar med mer än 10 procent stängs man av och förlorar depositionen. Om man uppnår vinstmålet får man gå vidare till nästa nivå som löper under en 60-dagarsperiod. Även här gäller att man stängs av om förlusterna på det fiktiva kontot överstiger 10 procent. Om vinstmålet uppnås ansluts man och får bedriva verklig handel dvs. genomföra verkliga transaktioner på ett tradingkonto där kapitalet tillhandahålls av extern part. Det initiala kontobeloppet uppgår som lägst till (…). Även i detta skede stängs man av och förlorar depositionen om kontobalansen minskar med mer än 10 procent. Av de vinster som uppkommer får man behålla 70‒90 procent.

A avser att börja handla med USD. Inom en förutsebar tid kommer han även att handla med valutaparen EUR/USD, AUD/USD och USD/CAD.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om eventuella vinster ska beskattas hos honom i inkomstslaget kapital (fråga 1). Om svaret på fråga 1 är nej vill han veta i vilket inkomstslag beskattningen ska ske (fråga 2).

Enligt A bör eventuella vinster beskattas i inkomstslaget kapital. Inkomsten är inte förenad med något arbete på grund av anställning hos en arbetsgivare eller uppdragsgivare. Det är inte heller fråga om näringsverksamhet eftersom verksamheten inte kommer att bedrivas yrkesmässigt. Det ligger närmare till hands att jämföra med t.ex. pokerspel eftersom sannolikheten att vinna pengar är en kombination av tur och skicklighet. Ett alternativ är att se det som en pyramidspelsliknande företeelse.

Enligt Skatteverket föreligger ett sådant samband mellan den del av vinsten som sökanden får och dennes arbetsinsats vid handeln för [bolaget]:s räkning, att inkomsten ska anses utgöra sådan ersättning för arbete som ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Vid inkomstbeskattningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns tre olika inkomstslag: inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Inkomstslagens generella avgränsning mot varandra anges i de inledande bestämmelserna för varje inkomstslag.

Av 10 kap. 1 § första stycket framgår att till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst avses enligt andra stycket anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas enligt 13 kap. 1 § inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt avses att verksamheten bedrivs regelbundet, varaktigt och med viss omfattning.

Till inkomstslaget kapital räknas enligt 41 kap. 1 § första stycket inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder, och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Till inkomstslaget kapital räknas enligt andra stycket inte inkomster och utgifter som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

I 42 kap. 25 § finns bestämmelser om spel. Vinst i lotteri, kombinationsspel och pyramidspel samt vid vadhållning ska tas upp om vinsten överstiger 100 kr och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 §.

Vinster i lotterier och kombinationsspel samt vid vadhållning är enligt 8 kap. 3 § första stycket skattefria om

- spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag,

- spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen, eller

- spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte kräver licens i Sverige.

Med kombinationsspel avses enligt 2 kap. 3 § p. 9 spellagen spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Den första frågan är om den ersättning som A erhåller enligt avtalet med [bolaget] ska beskattas i inkomstslaget kapital.

En förutsättning för kapitalbeskattning är enligt 41 kap. 1 och 2 §§ IL att inkomsten eller vinsten har uppkommit på grund av innehav av en tillgång. I detta fall är det inte fråga om handel med egna tillgångar utan med annans tillgångar och för dennes räkning. Bestämmelserna är därför inte tillämpliga.

Till inkomst av kapital räknas enligt 42 kap. 25 § också vissa vinster i spel, bland annat kombinationsspel. Enligt nämndens mening kan den aktuella valutahandeln med rätt till vinstdelning inte jämställas med kombinationsspel eller liknande (jfr prop. 2017/18:220 s. 83 f.).

Nästa fråga är om ersättningen ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. För detta krävs att det är ersättning från verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Att handla valutor för annan persons räkning kan inte anses utgöra en självständigt bedriven verksamhet. Verksamheten bedrivs enligt ansökan inte heller yrkesmässigt.

Vad som då återstår att pröva är om ersättningen kan anses hänförlig till inkomstslaget tjänst. Enligt Skatterättsnämnden uppfattning innebär det aktuella avtalet att A har fått i uppdrag av [bolaget] att, med medel som tillhandahålls av [bolaget] och för [bolagets]:s räkning, handla med valutor. Som ersättning för den prestation han utför får han en ersättning som motsvarar en viss del av den vinst som uppkommer. Ersättningen har ett sådant samband med den handel han utför för [bolagets]:s räkning att den enligt nämnden ska beskattas som inkomst av tjänst enligt 13 kap. 1 §.

I avgörandet har deltagit Anders Bengtsson, Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng ordf., Richard Hellenius, Birgitta Pettersson och Olof Sundin.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen