Stipendium

Ett stipendiums karaktär av skattefri inkomst har inte påverkats av att mottagaren varit anställd vid samma institution som beslutat om stipendiet.

Diarienummer
116-08/D
Meddelandedatum
2008-12-23
Lagrum
  • 8 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Stipendiets karaktär av skattefri inkomst påverkas inte av att A varit timanställd vid samma institution som beslutat om stipendiet.

Motivering

A har höstterminen 2008 antagits till forskarutbildning i [ett visst ämne] vid [ett visst universitet]. Hon har möjlighet att hos universitetet ansöka om ett stipendium. Stipendiet finansieras av [en viss institution] och beslutas av institutionens prefekt. Det uppgår till sammanlagt 200 000 kr, avser två års studier och utbetalas i två omgångar. Några villkor i form av krav på motprestation för att komma ifråga för stipendiet uppställs inte.

A vill veta om stipendiets skattefrihet påverkas av att hon under åren 2007 och 2008, då hon fortfarande gick på grundutbildningen, arbetade som timanställd i drygt 30 timmar vid [institutionen]. Skatteverket anser att så inte är fallet.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) gäller att stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. En förutsättning för skattefrihet är att stipendiet inte är förenat med krav på motprestation (jfr t.ex. prop. 1982/83:157 s. 39 ff., prop. 1990/91:54 s. 180 ff. och prop. 1992/93:127 s. 46 ff., bet. 1992/93:SkU14 s.28 f . samt RÅ 1988 ref. 127).

Stipendiet ska utgå på grund av att A har antagits till forskarutbildning i [ett visst ämne] vid [ett visst universitet]. Enligt vad som framgår av de uppgifter som lämnats i ärendet är stipendiet inte förenat med något krav på motprestation. Inte heller medför hennes tidigare anställning på [institutionen] vid universitetet eller övriga redovisade omständigheter att utbetalningarna ska behandlas annat än som skattefritt stipendium.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

| Inkomstskatt

Fast driftställe

(Dnr 72-20/D)

Sökandebolaget har hemvist utomlands och verksamheten bedrivs från ett kontor där. Med anledning av de restriktioner som införts på grund av Coronapandemin är det inte möjligt att arbeta från kontoret. En av delägarna, som också är verksam i bolaget, har valt att arbeta från ett hemmakontor i Sverige. Han har vistats i Sverige i mer än sex månader men avser återvända till kontoret i utlandet så fort det är möjligt. Efterföljande år kan han komma vistas i Sverige upp till tre månader. Bolaget har inte ansetts få ett fast driftställe i Sverige.

Visa alla
Till toppen