Lagerfastighet

Vid fission har lagerfastighet hos övertagande företag i räkenskaperna tagits upp till värde som överstiger det skattemässiga värdet utan att det medför några skattekonsekvenser.

Diarienummer
6-13/D
Meddelandedatum
2013-05-21
Lagrum
  • 17 kap. 3 och 33 §§ samt 37 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Holding AB X och AB X (båda u.b.) genom A samt Holding AB Y och AB Y (båda u.b.) genom B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De övertagande aktiebolagen ska inte som intäkt ta upp skillnaden mellan lagerfastigheternas skattemässiga värde och det värde som tillgångarna tas upp till i räkenskaperna.

Motivering

Omständigheterna i ärendet

A och B är syskon. De äger var och en tillsammans med sina respektive barn hälften av aktierna i AB Z.

Bolaget äger bl.a. [ett antal fastigheter], vilka utgör lagertillgångar enligt 27 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Fastigheternas skattemässiga värden överensstämmer med deras bokförda värden.

I syfte att dela upp det gemensamma ägandet av AB Z familjerna emellan har två alternativa förfaranden tagits fram.

Inledningsvis ska A med barn överlåta sina aktier i AB Z till ett av dem nybildat aktiebolag, Holding AB X, och B med barn överlåta sina aktier till sitt nybildade aktiebolag, Holding AB Y. Därefter sker en delning av AB Z enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen (2005:551), varigenom AB Z:s samtliga tillgångar och skulder övertas av två andra bolag varvid AB Z upplöses utan likvidation.

Skillnaden mellan de två alternativen är att tillgångarna och skulderna i det ena fallet kommer övertas av Holding AB X och Holding AB Y medan övertagande aktiebolag i det andra fallet ska vara två i samband med delningen bildade bolag (jfr 24 kap. 1 § tredje stycket), AB X och AB Y.

I båda fallen kommer nettovärdena på de tillgångar och skulder som övertagande bolag förvärvar att vara lika stora.

De lagerfastigheter som övertas kommer vidare att tas upp till högre värde i bolagens räkenskaper än det skattemässiga värde som de hade hos överlåtaren.

Frågorna och parternas inställning

De två frågor som ställs gäller om övertagande aktiebolag i de båda alternativen för delning ska beskattas för skillnaden mellan fastigheternas skattemässiga värde och det värde som tillgångarna tas upp till i bolagens räkenskaper.

Parterna är överens om att någon beskattning inte ska ske. De hänvisar bl.a. till HFD 2011 ref. 64.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt förutsättningarna i ansökan kommer delningen att uppfylla villkoren i 37 kap. 6 § IL för en kvalificerad fission. Av kapitlets 18 § följer att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation i fråga om sådan näringsverksamhet som avses i 17 §, som hänvisar till 11 § (de undantag som kan förekomma aktualiseras inte här). Det innebär bl.a. att de övertagna fastigheterna behåller sin karaktär av lagertillgångar och sina skattemässiga värden.

Bestämmelser om värdering av lager finns i 17 kap. I 3 § sägs att lagertillgångar inte får tas upp till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Med anskaffningsvärde avses enligt 2 § som huvudregel detsamma som i 4 kap. 9 § andra–fjärde styckena årsredovisningslagen (1995:1554). Från denna huvudregel finns ett antal undantag såväl i 17 kap. som i andra kapitel i IL. Ett sådant undantag gäller för kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 18 § (jfr 17 kap. 33 § sjätte strecksatsen).

I praxis har slagits fast att de lagreglerade undantagen från huvudregeln i 17 kap. 2 § om hur anskaffningsvärdet på lager ska bestämmas vid beskattningen inte villkoras av att motsvarande värde används i den skattskyldiges räkenskaper (HFD 2011 ref. 64).

Härav följer att någon beskattning inte ska ske om lagerfastigheterna i övertagande aktiebolags räkenskaper tas upp till ett högre värde än det skattemässiga värdet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Lundström, Werkell

Sekreterare: Alfreds

Föredragande: Lilja

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

| Inkomstskatt

Fast driftställe

(Dnr 72-20/D)

Sökandebolaget har hemvist utomlands och verksamheten bedrivs från ett kontor där. Med anledning av de restriktioner som införts på grund av Coronapandemin är det inte möjligt att arbeta från kontoret. En av delägarna, som också är verksam i bolaget, har valt att arbeta från ett hemmakontor i Sverige. Han har vistats i Sverige i mer än sex månader men avser återvända till kontoret i utlandet så fort det är möjligt. Efterföljande år kan han komma vistas i Sverige upp till tre månader. Bolaget har inte ansetts få ett fast driftställe i Sverige.

Visa alla
Till toppen