Kvalificerade andelar, bl.a. fastighetsförvaltning

Aktier i bolag med innehav i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till karaktären och omfattningen hos andelsägarens arbetsinsatser i det fastighetsförvaltande bolaget inte ansetts kvalificerade till följd av det innehavet.

Diarienummer
9-12/D
Meddelandedatum
2012-06-29
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB (X) är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet och frågan

A äger samtliga aktier i X. Under år (...) sålde X ett verksamhetsbolag till en extern köpare. A har därefter inte varit verksam i det avyttrade bolaget. Efter försäljningen har verksamheten i X bestått av dels diskretionär portföljförvaltning genom extern förvaltare, dels ett y-procentigt ägande i [ett fastighetsaktiebolag Z AB] (Z). [Återstoden av aktierna i Z] ägs av en person som inte är närstående till A.

X köpte aktierna i Z under år (...). Z var då vilande och kom inte att äga någon fastighet förrän i början av år (...)då [en hyresfastighet] köptes för [n] miljoner kr. Fastigheten rymde — och rymmer alltjämt — [ett visst antal] uthyrda lägenheter och [ett visst antal] uthyrda lokaler.

A överväger att ta utdelning från X och vill därför veta om aktierna utgör kvalificerade andelar enligt bestämmelserna i 57 kap. 4 § på grund av det arbete han utfört i Z.

Till ledning för den bedömningen anges bl.a. följande.

Z:s fastighetsförvaltning har sett ut på följande sätt. Befintliga hyresgäster följde med vid fastighetsköpet och fastigheten har inte byggts om under Z:s innehavstid. Dess värde har följt utvecklingen på [den lokala] fastighetsmarknaden (...) vilket dokumenteras genom taxeringsvärdet. Någon marknadsvärdering har inte gjorts sedan Z köpte fastigheten.

Nödvändiga reparations- och underhållsarbeten, hjälp med akuta problem, upprättande och kontroll av hyreskontrakt, löpande bokföring och utskrift av hyresavier, bokslut och förvaltningsberättelse har skötts av olika externa aktörer. (...).

A har delat ut hyresavier en gång i kvartalet och tagit hantverkarkontakter när hyresgäster anmält akuta fel. Han uppskattar sin årliga arbetsinsats till tio timmar och har inte tagit ut någon ersättning.

Parternas inställning

Både A och Skatteverket anser att aktierna i X inte är kvalificerade andelar för honom.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt första stycket 2 är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad under förutsättning att företaget direkt eller indirekt, under motsvarande period som enligt punkten 1, har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under perioden varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.

I RÅ 2007 ref. 15 ansågs en skattskyldig inte ha varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag när verksamheten bestått av förvaltning av en fastighet och arbetsinsatsen endast omfattat ett fåtal timmar per år.

Med hänsyn till hur kapitalförvaltningen i X bedrivits sedan år (...) och till karaktären och omfattningen av A:s arbetsinsatser avseende fastighetsförvaltningen i Z finner Skatterättsnämnden att han inte kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket i något av bolagen. Hans aktier i X utgör därmed inte kvalificerade andelar under förutsättning att det inte finns annan grund för att tillämpa bestämmelsen.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Hellenius, Jönsson, Lohela
Sekreterare, tillika föredragande: Palmstierna 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen