Kvalificerade andelar, fastighetsförvaltning

Aktier i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till arbetsinsatsernas karaktär och omfattning inte ansetts kvalificerade.

Diarienummer
33-12/D
Meddelandedatum
2012-06-21
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB och B:s aktier i Y AB är inte kvalificerade andelar.

Motivering

Bakgrund

Sökandena ägde ursprungligen hälften vardera av aktierna i Z AB. Bolaget — som var moderbolag i en koncern som bedrev byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning — ägde bl.a. 91 procent av aktierna i C AB och 100 procent av aktierna i D AB. Aktierna i C AB utgjorde lagertillgångar hos Z AB.

C AB, som bedrev fastighetsförvaltning, ägde fastigheten (...) i (...) kommun. Fastigheten uppläts till två näringsidkare (...). En av hyresgästerna ombesörjde fastighetsskötseln medan samtliga administrativa tjänster i form av fakturering, bokföring, redovisning, upprättande av deklarationer m.m. ombesörjdes av en bokföringsbyrå. Sökandenas arbetsinsatser i bolaget understeg 10 timmar per år och bestod i betalning av räkningar och utskick av hyresavier. C AB avyttrade fastigheten under år 2011.

D AB avyttrade fastigheten (...) år 2010, en lantbruksenhet på vars mark bolaget inte bedrivit någon verksamhet. Inte heller i övrigt hade bolaget bedrivit någon verksamhet utom att (...).

Inför en extern försäljning av aktierna i Z AB genomfördes under år 2006 en omstrukturering av koncernen. I ett första steg bildade sökandena var sitt bolag, X AB och Y AB. Bolagen förvärvade sedan vart och ett hälften av samtliga aktier i Z AB från respektive sökande. Därefter avyttrade bolagen aktierna i Z AB till den externe köparen.

Innan transaktionerna med aktierna i Z AB skedde hade Z AB avyttrat sina aktier i dotterbolagen C AB och D AB med 45,5 procent respektive 50 procent vardera till  X AB och Y AB. Under år 2011 förvärvade X AB och Y AB resterande 9 procent av aktierna i C AB med hälften vardera. Samma år såldes aktierna i C AB och D AB till utomstående med förlust.

Ansökan gäller om sökandenas aktier i X AB och Y AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) efter utgången av år 2011. Frågeställningen tar sikte på en prövning av om sökandena kan anses ha varit verksamma i betydande omfattning i C AB.

Som förutsättning ges att sökandena inte har varit verksamma i betydande omfattning i vare sig X AB, Y AB eller D AB. Inte heller har sökandena sedan den under år 2006 genomförda omstruktureringen varit verksamma i betydande omfattning i vare sig Z AB eller annat bolag som före omstruktureringen ägdes av Z AB. 

Båda parterna anser att sökandenas aktier i X AB och Y AB inte är kvalificerade andelar.

Skatterättsnämndens bedömning

I RÅ 2007 ref. 15 ansågs en skattskyldig inte ha varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag när verksamheten bestått av förvaltning av en fastighet och arbetsinsatsen endast omfattat ett fåtal timmar per år.

Med hänsyn till arbetsinsatsernas karaktär och omfattning finner Skatterättsnämnden att sökandena inte kan anses ha varit verksamma i betydande omfattning i C AB i den mening som avses i 57 kap. 4 §. Deras i aktier i X AB respektive Y AB utgör därmed inte kvalificerade andelar.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Hellenius, Jönsson, Lohela
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen