Kvalificerade andelar, lönebaserat utrymme

Vid beräkning av gränsbelopp har lönebaserat utrymme avseende dotterbolag som inte utgjort ett fåmansföretag beaktats.

Diarienummer
124-11/D
Meddelandedatum
2012-01-24
Lagrum
  • 57 kap. 10-11 och 16-17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Vid beräkning av löneunderlaget avseende A:s andelar i X AB ska ingå sådan ersättning till arbetstagare i X AB:s dotterföretag Y AB som avses i 57 kap. 17 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, i den omfattning som framgår av andra stycket.

Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig.

Motivering

Bakgrund

A äger samtliga aktier i X AB som är moderbolag i X-koncernen. Den av X AB bedrivna verksamheten är inriktad på (...).

X AB har sedan länge varit aktieägare i Y AB. Aktieinnehavet har successivt ökat och uppgår sedan [viss tidpunkt] 2010 till nästan 65 procent, varigenom Y AB blev ett dotterbolag till X AB. Aktierna i Y AB var vid den tidpunkten föremål för notering på aktielistan NASDAQ OMX, Small Cap. [Senare] samma år flyttades noteringen av aktierna till marknadsplatsen First North som, till skillnad från NASDAQ OMX, Small Cap, inte anses vara en reglerad marknad.

A är verksam i betydande omfattning i bolag inom koncernen och hans aktier i X AB är därför kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL.

Frågorna och parternas inställning

A avser att lyfta utdelning från X AB och vill veta om han vid beräkning enligt reglerna i 57 kap. IL av gränsbelopp avseende sina andelar i X AB för beskattningsår 2011 (fråga 1) och för beskattningsåren 2012 och 2013 (fråga 2) får i det lönebaserade utrymmet beakta även kontant ersättning som lämnats till arbetstagare i Y AB, till den del ersättningen motsvarar X AB:s andel och innehavstid i Y AB. Vid jakande svar på dessa frågor vill han veta om bedömningen ändras vid en prövning mot skatteflyktslagen (fråga 3).

Parterna är överens om att i löneunderlaget enligt 57 kap. 17 § IL får räknas med ersättningar som utbetalas till arbetstagare i Y AB utan hinder av den marknadsnotering aktierna i bolaget är föremål för och att skatteflyktslagen inte är tillämplig.

Rättsligt

Vid tillämpning av de särskilda reglerna i 57 kap. IL för utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag anses ett aktiebolag inte vara ett fåmansföretag om aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad (jfr 3 § första stycket med 56 kap.  3 §).

För aktier i fåmansföretag som är kvalificerade andelar beräknas enligt 57 kap. 10 § IL ett gränsbelopp som utgörs av summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme, uppräknat på visst sätt. Årets gränsbelopp får enligt 11 § första stycket 2 beräknas för andelar i ett fåmansföretag med beaktande av ett lönebaserat utrymme enligt 16-19 §§.

Det löneunderlag som grundar det lönebaserade utrymmet beräknas enligt 57 kap. 17 § första stycket IL på grundval av viss kontant ersättning som hos arbetstagaren ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag. Om ersättningen avser arbetstagare i ett dotterföretag som inte är helägt eller som ägts under del av det år som löneunderlaget avser ska ersättningen begränsas enligt andra stycket.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

X AB är ett fåmansföretag som ägs av A. Hans aktier i bolaget är kvalificerade andelar. X AB äger i sin tur 65 procent av aktierna i dotterbolaget Y AB.

Frågan i ärendet är huruvida den omständigheten att aktierna i Y AB är marknadsnoterade innebär att löner som utbetalas till arbetstagarna i bolaget inte får beaktas vid beräkningen av löneunderlaget avseende aktierna i X AB.

Det gäller närmare bestämt hur uttrycket "arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag" i 57 kap. 17 § första stycket IL ska tolkas. Uttrycket har, bortsett från en redaktionell justering, haft samma utformning sedan bestämmelsen tillkom år 1994 (SFS 1994:778).

Klart är att ordet företag i detta fall syftar på det aktuella fåmansföretaget, dvs. X AB. Om uttrycket skulle innefatta ett krav på att även dotterföretaget är ett fåmansföretag skulle Y AB inte uppfylla denna förutsättning så länge bolagets aktier var upptagna till handel på NASDAQ OMX, Small Cap, som till skillnad från First North är en reglerad marknad i den mening som avses i 56 kap. 3 § IL.

Något sådant krav kan emellertid inte utläsas av bestämmelsen och har inte heller kommit till uttryck i förarbetena (prop. 1993/94:234).

Skatterättsnämnden finner mot bakgrund av det anförda att det inte är något hinder för att beakta utbetalda ersättningar till arbetstagarna i ett dotterbolag att aktierna i bolaget är marknadsnoterade. Frågorna ska därför besvaras jakande.

Fråga 3

Något skäl att göra en annan bedömning med stöd av skatteflyktslagen föreligger inte.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen