Avyttring av preferensaktier?

Ett påkallande av företrädesrätt till utdelning på aktie har inte ansetts utgöra en avyttring

Diarienummer
86-07/D
Meddelandedatum
2007-12-21
Lagrum
  • 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Ett påkallande av den företrädesrätt till utdelning som preferensaktierna ger innebär inte en avyttring av aktierna enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

A äger aktier i X AB. De befintliga aktieägarna avser att ta in nya aktieägare i bolaget. Den vinst som upparbetats i bolaget ska vara kvar där tillsvidare. För att åstadkomma att dessa medel kommer att tillfalla endast de nuvarande ägarna överväger bolaget att emittera preferensaktier med en företrädesrätt till utdelning avseende ett belopp som motsvarar den fram till tidpunkten för de nya ägarnas inträde upparbetade vinsten med tillägg för ränta. Utdelning av beloppet ska kunna påkallas om en majoritet av ägarna till preferensaktierna begär det. Preferensaktierna kommer att emitteras innan nya aktieägare tas in. Emissionen kommer att ske till kvotvärde och i proportion till nuvarande innehav. Åtgärderna kommer att föranleda ändringar i bolagsordningen.

Som förutsättning gäller att preferensaktier av angivet slag kan utfärdas med stöd av aktiebolagslagen (2005:551) och att företrädesrätten till utdelning är förenlig med den lagen.

Frågan i ärendet är huruvida sökanden kan anses ha avyttrat sina preferensaktier enligt 44 kap. 3 § IL om han — tillsammans med så många av övriga innehavare av preferensaktier att de utgör en majoritet av ägarna till dessa aktier — påkallar sin företrädesrätt till utdelning.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

I praxis har förfaranden som medfört förändringar av aktiers rätt till utdelning eller annan ändring i andelsrätten ansetts innebära en avyttring av aktierna (jfr t.ex. RÅ 2000 ref. 44 och RÅ 2005 ref. 76). Ett påkallande av den företrädesrätt till utdelning som ska tillkomma preferensaktierna utgör inte någon sådan förändring av andelsrätten som innebär att aktierna ska anses avyttrade.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen