Benefikt förvärv

Överlåtelse av aktier från far till son i ett bolag där sonen är anställd har ansetts som ett benefikt förvärv som inte medfört någon inkomstbeskattning för förvärvaren.

Diarienummer
130-07/D
Meddelandedatum
2007-12-21
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktieförvärven medför inte någon inkomstbeskattning för A.

Motivering

B äger ... procent av aktierna i ... X AB. Han är styrelseordförande och huvudaktieägare i bolaget (andelen motsvarar ca ... aktier i bolaget). Sonen A, som äger ca ... aktier i bolaget, är sedan år ... bolagets VD. Han uppges uppbära en marknadsmässig lön i anställningen.

B avser att ge A i gåva ... aktier i bolaget och som förskott på arv ytterligare ... aktier. Överlåtelserna är ett led i ett påbörjat generationsskifte som syftar till att familjens inflytande i bolaget på grund av dess stora aktieinnehav ska bestå. Av samma skäl uppställs i fråga om arvsförskottet vissa begränsningar i möjligheterna att disponera över de mottagna aktierna. Vidare förbehåller sig givaren rätten till "avkastning" på dessa aktier fram till den 25 juli 2014.

Frågan i ärendet är om överlåtelserna av aktierna till A utlöser någon inkomstbeskattning för honom.

Skatteverket anser att A inte ska inkomstbeskattas för aktieförvärven.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när aktieförvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför. Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner nämnden att den planerade överlåtelsen av aktierna i allt väsentligt får anses ha sin grund i den familjerelation som föreligger mellan givare och förvärvare och en önskan om att aktierna ska kvarbli i familjens ägo. Överlåtelserna är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för aktiernas värde ska därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Siesing

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen