Kvalificerade andelar, utomståenderegeln

Andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade på grund av utomståenderegeln.   

Diarienummer
20-07/D
Meddelandedatum
2007-12-19
Lagrum
  • 57 kap. 4 § första stycket 1 och 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB är inte kvalificerade andelar.

Motivering

A är verksam i betydande omfattning i X AB, i vilket bolag han innehar 49 procent av aktierna. Resterande 51 procent ägs av Y AB. Det senare bolaget ägs av B och han är verksam där i betydande omfattning. B är styrelseledamot i X AB, ett uppdrag som uppges vara av endast formell karaktär. Under beskattningsåret eller de fem föregående beskattningsåren har han i övrigt inte varit verksam i det bolaget.

Av uppgifterna i ärendet framgår vidare att de två bolagen, som båda driver handel med bilar, har ett visst samarbete vid inköp av bilar av det bilmärke som huvudsakligen saluförs av båda bolagen samt att viss gemensam annonsering görs i lokalpressen.

Inför en planerad omstrukturering av företagen vill A få besked huruvida hans aktier i X AB vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte ska anses kvalificerade.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i fåmansföretaget ska enligt 57 kap. 5 § första stycket IL en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Ett företag anses enligt tredje stycket ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som äger kvalificerade andelar i företaget (punkten 1), indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt (punkten 2), eller äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 57 kap. 4 § IL eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen (punkten 3).

Nämnden uppfattar ansökan så att A vill få frågan om X AB ska anses ägt av utomstående prövat mot bestämmelsen i 57 kap. 5 § tredje stycket 2 IL. Härvid tar nämnden som utgångspunkt att inte någon närstående till B varit verksam i betydande omfattning i vare sig X AB eller i annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som X AB under aktuell tidsperiod.

Med de förutsättningar som gäller i ärendet är X AB i betydande omfattning ägt av utomstående om inte på grund av sistnämnda bestämmelse B:s  genom Y AB ägda aktier skulle anses vara kvalificerade andelar om de ägts direkt av honom. Härvid aktualiseras en prövning mot 57 kap. 4 § första stycket 1.

Nämnden kan därvid konstatera att 57 kap. 4 § första stycket 1 första ledet inte är tillämpligt. Aktierna kan däremot vid en prövning mot andra ledet i samma punkt anses kvalificerade för B om han varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för det tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref 28).

Enligt vad som uppgetts i ärendet har någon verksamhet inte överförts från X AB till Y AB. Den omständigheten att vissa affärsförbidelser förekommer mellan de båda bolagen eller vad som framkommit i övrigt kan inte heller anses innebära att ett likartat samband föreligger mellan dem. De ska därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga.

Med hänsyn härtill och då särskilda skäl inte visats vara för handen är A:s aktier i X AB inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL.

I den mån ansökan inte besvarats  avvisas den.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Sekreterare vid sammanträdet: Roupe
Föredragande: Kjell

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen