Lundinregeln, kvalificerade andelar

Andelar i ett nybildat fåmansaktiebolag har ansetts kvalificerade då bolaget förvärvat ett annat aktiebolag där delägaren tidigare varit verksam i betydande omfattning.

Diarienummer
90-07/D
Meddelandedatum
2007-12-11
Lagrum
  • 24 kap. 19 § och 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B, X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Bestämmelsen i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, (Lundinregeln) är inte tillämplig på utdelning som X AB lämnar till Y AB, Nyab 1 eller Nyab 2.

Fråga 2

A och B:s aktier i Nyab 1 respektive Nyab 2 utgör kvalificerade andelar.

Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig på förfarandet.

Motivering

A och B äger 79,6 respektive 20,4 procent av aktierna i X AB som är moderbolag i en koncern som bedrivit bl.a. ....-verksamhet. Deras aktieinnehav utgör kvalificerade andelar på grund av det arbete de utfört i ett av bolagen i koncernen. ...-verksamheten såldes under år 2006 till ett utomstående bolag. Ett annat bolag i koncernen, Z AB, bedriver handel med värdepapper. År 2005 omsatte bolaget 267 miljoner kr. Övriga bolag inom koncernen är numera vilande.

Avsikten är att aktierna i X AB ska överlåtas till andra bolag under år2008. A ska vederlagsfritt överlåta 70,6 procent av sina aktier till sitt helägda bolag Y AB och resterande 9 procent till Nyab 1. B ska på motsvarande sätt överlåta sina aktier i X AB till Nyab 2. De två senare bolagen är under bildande. Nyab 1 ska ägas av A och hans två syskon till i stort sett lika delar medan Nyab 2 ska ägas av B. Under år 2007 delas vinstmedel som frigjorts i koncernen ut och samlas upp i X AB. Dessa vinstmedel kommer under år 2008 att vidareutdelas till de tre nya ägarbolagen.

Nyab 1 och Nyab 2 kommer vart och ett att uppdra åt en bank att diskretionärt förvalta bolagets kapital. Någon annan verksamhet kommer bolagen inte att bedriva. Vidare kommer Z AB att fortsätta bedriva handel med värdepapper med den skillnaden att verksamheten på motsvarande sätt ska övergå till att bedrivas diskretionärt enligt förvaltningsavtal med bank. Omfattningen beräknas minska till motsvarande en årlig balansomslutning på mellan 20 och 40 miljoner kr.

Varken A, hans syskon eller B kommer att vara verksamma i bolagen utöver att A och B kommer att vara styrelseledamot i Nyab 1 respektive Nyab 2. Däremot kommer A att vara verksam i betydande omfattning i Y AB som ska bedriva riskkapitalverksamhet.

Sökandena önskar svar på om Lundinregeln är tillämplig på den utdelning som Y AB, Nyab 1 och Nyab 2 kan få från X AB under år 2008 eller senare (fråga 1) och om aktieinnehavet i Nyab 1 och Nyab 2 utgör kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL (fråga 2). De vill också veta om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Parterna är ense om att Lundinregeln och skatteflyktslagen inte är tillämpliga. Skatteverket anser att aktierna i Nyab 1 och Nyab 2 blir kvalificerade andelar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Fråga 1

Lundinregeln i 24 kap. 19 § IL som enligt sin rubrik avser utdelning av förvärvade vinstmedel lyder, såvitt nu är i fråga, som följer: Om ett företag förvärvar andelar i ett annat företag och det inte är uppenbart att det förvärvande företaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet, skall det ta upp utdelning av sådana medel som fanns hos det utdelande företaget vid förvärvet och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats hos det utdelande företaget.

Nämnden finner mot bakgrund av omständigheterna i ärendet att de nya ägarbolagen genom sina respektive förvärv av aktier i X AB (och indirekt även dess dotterföretag) får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sina näringsverksamheter (jfr RÅ 1988 ref. 48). Lundinregeln är därför inte tillämplig på de ifrågavarande utdelningarna från X AB.

Fråga 2

Frågan gäller om aktierna i Nyab 1 och Nyab 2 är kvalificerade andelar för sökandena enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 eller 2 IL.

Med kvalificerad andel enligt första stycket 1 avses andel i fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet kommer varken A eller B att vara verksam i Nyab 1 eller Nyab 2 annat än i egenskap av styrelseledamot i det egna bolaget. Inte heller A:s syskon kommer att vara verksamma i Nyab 1. Nämnden utgår vidare från att inte heller någon annan grund för att anse aktierna kvalificerade enligt första stycket 1 föreligger.

Enligt första styckets andra punkt är, såvitt här är aktuellt, aktier i ett fåmansföretag kvalificerade andelar om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag.

Sökandenas uppfattning synes vara att bestämmelsen bara är tillämplig om ifrågavarande fåmansföretag varit ägare till det andra fåmansföretaget under den tid andelsägaren varit verksam i sistnämnda företag.

Syftet med bestämmelserna i 57 kap. IL är att förhindra att arbetsinkomster tas ut i form av lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst. Bakgrunden till den femåriga karenstiden är att det inte ansetts räcka att ta hänsyn till ägar- och verksamhetsförhållandena m.m. i anslutning till utdelnings- eller försäljningstillfället utan de särskilda reglerna ska gälla även förfluten tid (prop. 1989/90:110 s. 468). Det ska vidare inte vara möjligt att genom olika bolagskonstruktioner kringgå reglerna (prop. 1995/96:109 s. 68).

A:s och B:s aktier i X AB utgör enligt förutsättningarna kvalificerade andelar på grund av deras tidigare verksamhet i ett annat bolag i koncernen. Av lagtexten följer att detsamma gäller när deras direkta ägande i X AB övergår till indirekt ägande via Nyab 1 och Nyab 2 (jfr Regeringsrättens dom den 30 november 2007 mål nr 469-07, avseende fråga 4). Deras aktieinnehav i Nyab 1 och Nyab 2 ska därför anses utgöra kvalificerade andelar.

Fråga 3

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen