Omstrukturering

Byggmästares aktier i bolag som bedrivit byggnadsrörelse har ansetts som kapitaltillgångar trots att bolaget haft ett omfattande fastighetsinnehav.  En överlåtelse av aktierna har därför inte medfört uttagsbeskattning.

Diarienummer
49-07/D
Meddelandedatum
2007-10-15
Lagrum
  • 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1
A:s aktier i X AB utgör kapitaltillgångar.

Fråga 2
En överlåtelse av aktierna i X AB kan inte bli föremål för uttagsbeskattning för A.

Beslut

Fråga 3
Ansökan avvisas i denna del. 

Motivering

A bildade X AB år 1986. Han har sedan dess ägt samtliga aktier i bolaget som bedriver byggnadsverksamhet och förvaltning av egna fastigheter. Bolaget äger även ett stort antal fastighetsförvaltande dotterföretag. A äger vidare samtliga aktier i Y AB. Det bolaget ägde under åren 1988-1998 en industrifastighet.

Avsikten är att A ska överlåta sina aktier i X AB till ett nybildat aktiebolag (Nyab 1) som han ska äga genom två andra nybildade aktiebolag. I anledning härav vill han få klarlagt om hans aktier i X AB utgör kapitaltillgångar (fråga 1), om han kan överlåta aktierna i X AB för aktiernas omkostnadsbelopp till Nyab 1 utan uttagsbeskattning (fråga 2) och om hans aktier i Y AB utgör lagertillgångar (fråga 3).

Skatteverket tillstyrker att aktierna i X AB utgör kapitaltillgångar och därmed inte föranleder uttagsbeskattning vid överlåtelsen till Nyab 1. Däremot anser Skatteverket att fråga 3 inte bör besvaras.

Frågorna 1-2

Enligt givna förutsättningar bedriver X AB byggnadsrörelse med för närvarande ca ... personer anställda. Bolagets fastigheter och aktier i fastighetsförvaltande dotterföretag har betraktats som lagertillgångar i byggnadsrörelsen. Med hänsyn härtill och till övriga i ansökan angivna omständigheter kan X AB inte betraktas som ett fastighetsförvaltande företag i den mening som avses i 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, även om bolagets fastighetsinnehav är betydande (jfr prop. 1980/81:68 s. 209). I konsekvens med att X AB således är att anse som ett byggnadsrörelsedrivande företag och inte ett fastighetsförvaltande företag utgör A:s aktier i bolaget kapitaltillgångar för honom. En överlåtelse av aktierna kan därför inte medföra att någon  uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL aktualiseras.

Fråga 3

A anser att hans aktier i Y AB utgör lagertillgångar enligt bestämmelserna i 27 kap. 6 § IL till följd av att bolaget ägt en fastighet under åren 1988-1998. Mot bakgrund av rättsfallet RÅ 2003 ref. 17 får det anses oklart om och hur aktiernas karaktär av lagertillgångar påverkas av att bolagets fastighet har avyttrats. Ett ställningstagande i frågan kräver därför en utförlig redogörelse för bolagets verksamhet efter fastighetsavyttringen år 1998. Sådana uppgifter saknas helt. Med hänsyn härtill kan något förhandsbesked inte lämnas i denna del.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen