Skalbolagsbeskattning

Förpackning av hyresfastighet i dotterbolag inför en försäljning till en bostadsrättsförening har medfört att dotterbolaget ansetts som ett skalbolag. Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig.

Diarienummer
5-07/D
Meddelandedatum
2007-07-06
Lagrum
  • 25 a kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
AB X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1
Dotterbolaget är ett skalbolag.

Fråga 3
Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig.

Motivering

AB X bedriver verksamhet inom flera olika områden och äger dessutom ett antal fastigheter, bl.a. hyresfastigheterna F och G. Avsikten är att nämnda hyresfastigheter skall överlåtas till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Överlåtelsen skall gå till så att först "paketeras" fastigheterna i ett dotterbolag (AB X Fastigheter 1) varefter aktierna i dotterbolaget avyttras till bostadsrättsföreningen för marknadsvärdet.

Paketeringen av fastigheterna i dotterbolaget sker genom antingen en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL eller en partiell fission enligt reglerna i38 akap. IL. En förutsättning för förhandsbeskedet är att villkoren för båda dessa former av överlåtelser är uppfyllda.

En första fråga är om dotterbolaget är att anse som ett skalbolag. Parterna är ense om att bolaget inte är ett skalbolag.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Om det uppkommer en kapitalvinst vid avyttringen av en delägarrätt som hänför sig till ett skalbolag är huvudregeln enligt 25 a kap. 9 § första stycket IL att ersättningen skall tas upp som en kapitalvinst det beskattningsår delägarrätten avyttras  (skalbolagsbeskattning). Enligt paragrafens andra stycke är ett företag ett skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar, som såvitt nu är ifråga definieras i kapitlets 14 §, överstiger ett jämförelsebelopp som enligt 17 § första meningen utgörs av halva ersättningen för de avyttrade delägarrätterna.

För att så skall vara fallet krävs att de av dotterbolaget förvärvade fastigheterna, som inte omfattas av uttrycket likvida tillgångar i 14 § första meningen (kontanter, värdepapper och liknande tillgångar), kan jämställas med sådana tillgångar enligt andra meningen. Där anges att som likvida tillgångar räknas också andra tillgångar om följande förutsättningar föreligger. Tillgångarna skall (1) ha anskaffats tidigast två år före avyttringen och (2) sakna affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrivs intill två år före avyttringen. Det tredje kravet är att det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av delägarrätten.

Andra meningen tillkom för att motverka kringgåenden av skalbolagsregeln genom att beakta även före avyttringen inköpta tillgångar av tillfällig och främmande karaktär för bolagets verksamhet (prop. 2002/03:96 s.117 f .).

Av lagtextens ordalydelse och bestämmelsernas uppbyggnad följer att i princip alla tillgångsslag kan omfattas. Det förhållandet att skalbolagsreglerna har utformats för att kunna tillämpas mekaniskt liksom möjligheten att i det enskilda fallet undvika skalbolagsbeskattning — genom att villkoren i 11 § om skalbolagsdeklaration är uppfyllda eller att särskilda skäl enligt 13 § föreligger — ger stöd för att en sådan tillämpning är åsyftad (jfr a.prop. s.124 f . och RÅ 2004 ref. 137 angående tillämpningen av motsvarande bestämmelser för fysiska personer).

I förevarande fall skall avyttringen av aktierna i dotterbolaget ske i nära anslutning till att fastigheterna överförs till bolaget. Dotterbolaget har inte tidigare bedrivit någon egentlig verksamhet. Mot den bakgrunden får villkoren i 14 § andra meningen 1-2 anses uppfyllda.

Punkten 3 är utformad som en presumtionsregel. Villkoret är uppfyllt om det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av aktierna i dotterbolaget. Enligt ansökan är avsikten att de till dotterbolaget överlåtna fastigheterna skall avyttras till bostadsrättsföreningen i anslutning till att aktieöverlåtelsen sker. Därmed uppfylls även det villkoret.

Det innebär att samtliga förutsättningar för att fastigheterna skall räknas som likvida tillgångar enligt bestämmelsen är uppfyllda. Dotterbolaget skall därför anses som ett skalbolag vid AB Xs avyttring av aktierna i bolaget till bostadsrättsföreningen. Den skattskyldige har inte begärt att få prövat om särskilda skäl för att underlåta skalbolagsbeskattning finns.

Vid svaret på fråga 1 förfaller frågorna 2 a-b.

Utifrån förutsättningen att AB X avser att undvika skalbolagsbeskattning genom att uppfylla villkoren i 11 § vill bolaget ha besked om skatteflyktslagen är tillämplig på det redovisade förfarandet.

Några omständigheter som medför att skatteflyktslagen skulle vara tillämplig har inte framkommit. Skatterättsnämnden finner därför att fråga 3 bör besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Svanberg, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen