Underprisöverlåtelse av kapitalbeskattad egendom

Överlåtelse av en privat aktieportfölj till omkostnadsbeloppet till eget bolag. Vinster som kan uppkomma hos bolaget vid en senare avyttring av aktierna kan kvittas mot såväl bolagets underskott av näringsverksamheten som kapitalförluster på delägarrätter. Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig.

Diarienummer
6-07/D
Meddelandedatum
2007-12-21
Lagrum
  • 40 kap. och 48 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna ska anses avyttrade mot avtalad ersättning.
 
Frågorna 2 aoch b.

X AB:s kapitalvinster vid en överlåtelse av aktierna kan kvittas mot såväl underskott av näringsverksamheten som kapitalförluster på delägarrätter.
 
Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig på förfarandet.

Motivering

A äger samtliga aktier i X AB. Bolaget har ett kvarstående underskott av näringsverksamheten enligt 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och en kapitalförlust på delägarrätter enligt 48 kap. 26 § IL som inte kunnat dras av. A avser att överlåta en privat aktieportfölj med latenta kapitalvinster till bolaget, aktier som han tidigare förvärvat från bolaget. Överlåtelsen ska ske till aktiernas omkostnadsbelopp. Bolaget ska därefter avyttra aktierna med vinst och utnyttja vinsten mot underskott i näringsverksamheten och kapitalförluster på delägarrätter.

A vill ha besked om avyttringen av aktierna kan ske till avtalat pris (fråga 1).Vidare om bolaget kan kvitta den vinst som kan uppkomma efter avyttringen av aktierna mot både underskottet i näringsverksamheten och mot kapitalförlusterna på delägarrätter (fråga 2). Slutligen önskas besked om skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Som förutsättning för beskedet gäller att reglerna för kapitalvinstbeskattning i IL är tillämpliga på avyttringarna av aktieposten samt att för bolaget sådana begränsningar i rätten att dra av kvarstående underskott av näringsverksamhet som avses i 40 kap. 2 § IL inte föreligger.

Mot bakgrund härav ska aktierna anses avyttrade till bolaget till det avtalade priset (fråga 1). Det finns inte heller något hinder för bolaget att utnyttja den vinst som kan uppkomma vid aktieförsäljningen för att kvitta mot underskottet i näringsverksamheten eller mot kapitalförlusterna på delägarrätter (fråga 2).

Skatteflyktslagen är inte tillämplig på förfarandet (jfr RÅ 1990 ref. 11).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Sekreterare vid sammanträdet: Roupe
Föredragande: Kjell 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen