Underprisöverlåtelse, ideell förening

Vid överföring av fastighet från en begränsat skattskyldig förening till en annan har uttagsbeskattning inte aktualiserats för överlåtande förening och inte heller utdelningsbeskattning för medlemmarna.

Diarienummer
13-07/D
Meddelandedatum
2007-07-03
Lagrum
  • 22 kap. och 42 kap. 18-19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X och A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Överlåtelsen av fastigheterna medför inte någon uttagsbeskattning för X-föreningen eller utdelningsbeskattning för medlemmen A.

Motivering

X-föreningen äger två fastigheter som innehåller lokaler. Avsikten är att fastigheterna skall överlåtas till Z som använder fastigheterna i sin allmännyttiga verksamhet. Sökandena vill få klarlagt om överlåtelsen medför uttagsbeskattning av X-föreningen och utdelningsbeskattning av medlemmen A.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

X-föreningen, som skall överlåta fastigheterna, bildades år 1927 och är registrerad såsom ekonomisk förening enligt 1911 års lag om ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening som registrerats före den 1 januari 1953 får bestå med oförändrad firma utan hinder av att den inte längre uppfyller villkoren för en ekonomisk förening (14 § lagen /1987:668/ om införande av lagen /1987:667/ om ekonomiska föreningar).

Det förhållandet att en sådan förening fått bestå som registrerad hindrar enligt 4 kap. 2 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229), IL,  inte att föreningen vid tillämpning av IL behandlas som en ideell förening. Enligt vad som upplysts har X-föreningen tidigare behandlats som en ideell förening som uppfyller förutsättningarna för undantag från skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 § IL. Inget har framkommit som föranleder Skatterättsnämnden att göra en annan bedömning. Härav följer att X-föreningen enligt den nämnda bestämmelsen inte är skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster. Det betyder att någon skattskyldighet inte uppkommer för X-föreningen vid den tilltänkta fastighetsöverlåtelsen. Därmed aktualiseras inte heller någon uttagsbeskattning för X-föreningen på grund härav.

Förvärvaren av fastigheterna, Z, är en ideell förening som enligt lämnade uppgifter också omfattas av undantaget från skattskyldighet i 7 kap. 7 § IL. Medlemskretsen är densamma i X-föreningen och Z. Eftersom det är fråga om en överlåtelse till en ideell förening medför den inte några sådana förändringar i X-föreningens medlemmars ekonomiska situation som kan anses innebära att X-föreningen genom överlåtelsen utskiftat tillgångar till dem (jfr 42 kap. 18—19 §§ IL). Överlåtelsen skall därför inte medföra någon utdelningsbeskattning av medlemmarna (jfr Regeringsrättens domar den 31 januari 2007 i mål nr 1721-06 och 1722-06).  

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Svanberg, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen