Utflyttning

Innehav av en mindre andel av en jordbruksfastighet i den svenska fjällvärlden, 100 procent av aktierna i ett bolag som bedrev passiv kapitalförvaltning samt  en styrelsepost i ett bolag sökanden tidigare haft ägarintressen i har inte medfört väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
112-07/D
Meddelandedatum
2007-12-04
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B samt X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Sökandena ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till ett annat land i Europa.

Motivering

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet eller om han har fastighet här.

Sökandena, som båda är svenska medborgare, flyttade i juli 2007 till ett annat land i Europa tillsammans med sina barn.

A innehar aktierna i X AB, ett bolag som bedriver enbart passiv kapitalförvaltning. Han har dessutom ett oavlönat styrelseuppdrag i aktiebolag som han tidigare hade ägarintressen i. B innehar tre åttiondelar av en jordbruksfastighet i den svenska fjällvärlden. Något jordbruk bedrivs inte på fastigheten. Bland sökandenas övriga tillgångar i Sverige märks bankkonton, några placeringar i fonder och börsaktier som understiger 1 procent av respektive bolags aktier.

Sökandena vill i första hand veta om de anknytningsfaktorer som de redovisat kommer att leda till att de ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till det andra landet i Europa.

Skatterättsnämnden finner att frågan ska besvaras nekande.

Frågorna 2 och 3 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen