Handel med fastigheter

Fastighet som förvärvats under tid då förvärvaren bedrev handel med fastigheter har ansetts som lagertillgång trots att den senare bebyggts med radhus och under lång tid använts för uthyrning.

Diarienummer
106-06/D
Meddelandedatum
2007-02-09
Lagrum
  • 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

En avyttring av fastigheten, på en gång eller uppdelad efter avstyckningar, skall beskattas enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet.

Beslut

Ansökan avvisas i den mån den inte besvarats.

Motivering

Förhandsbeskedet

Av ansökan framgår att sökanden under åren 1976–1997 bedrivit verksamhet avseende köp och försäljningar av fastigheter. Verksamheten har avsett såväl bebyggda som obebyggda fastigheter och omfattat 18 försäljningar. I vart fall de två försäljningar som skett efter år 1993 har redovisats i inkomstslaget näringsverksamhet. En kvarvarande fastighet, förvärvad år 1997, redovisas alltjämt som lagertillgång i den angivna verksamheten.

Ansökan gäller den av sökanden ägda fastigheten (…) som han förvärvade år 1982. Vid förvärvet var fastigheten obebyggd men år 1989 bebyggdes den av honom, med anlitande av externt byggbolag, med de 16 bostadslägenheter av radhuskaraktär som nu finns på fastigheten. Avsikten är att bostadslägenheterna efter avstyckningar skall avyttras till respektive hyresgäst, alternativt kan fastigheten först komma att avyttras till ett av sökanden ägt bolag. Frågeställningen i ärendet är om den aktuella fastigheten kan anses ha legat utanför den verksamhet avseende fastigheter som sökanden har bedrivit och att en avyttring därmed inte skall beskattas som avseende lagertillgång.

Nämnden gör följande bedömning.

Av 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att frågan om klassificeringen av en fastighet som anskaffas av någon som bedriver byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller kvalificerad tomtrörelse avgörs på grundval av förhållandena vid förvärvet (jfr 4–5 §§ samt 10 §). Det är enligt nämndens uppfattning inte möjligt att grunda bedömningen i fråga om förvärvet av den aktuella fastigheten på annat underlag än det som sökanden lämnat om hur verksamheten tidigare har redovisats och tillgångarna behandlats skattemässigt, även om han i kompletterande uppgifter anfört att redovisningen berott på ett misstag.

Med den utgångspunkten saknas anledning att i fråga om förvärvet göra en annan bedömning än att det skett för att fastigheten skulle ingå som lagertillgång i den bedrivna affärsverksamheten. Att fastigheten ett par år efter förvärvet bebyggts med bostadslägenheter och sedan dess använts för uthyrning medför inte att fastigheten kan erhålla annan skattemässig klassificering. En avyttring av fastigheten på något av de sätt som avses med ansökan medför således att beskattning skall ske i inkomstslaget näringsverksamhet som för avyttring av lagertillgång.

Beslutet

Till den del ansökan inte har besvarats lämpar den sig inte för förhandsbesked.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen