Kvalificerade andelar

Styrelseledamot och vd i kapitalförvaltande fåmansföretag har ej ansetts verksamma i betydande omfattning. Under en femårsperiod har endast ett tiotal
värdepapperstransaktioner företagits.

Diarienummer
117-06/D
Meddelandedatum
2007-02-26
Lagrum
  • 54 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s och B:s aktier i X AB (X) är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Sökandena äger X AB (X) till lika delar. De var fram till år 1996 båda verksamma i betydande omfattning i dotterbolaget Y AB (Y), som bedriver konsultverksamhet inom [...]. Dotterbolaget såldes då till ett annat bolag som A äger tillsammans med två andra fysiska personer. Det nya moderbolaget är ett holdingbolag vars enda verksamhet är att förvalta aktierna i dotterbolaget. Bakgrunden till försäljningen av dotterbolaget var att B skulle sluta sin anställning i bolaget och i stället driva egen konsultverksamhet.

Sedan försäljningen av dotterbolaget år 1996 är båda sökandena styrelse­ledamöter i X AB och A tillika verkställande direktör. Bolagets verksamhet under denna tid har bestått av kapitalförvaltning genom köp och försäljning av värdepapper. Efter år 2000 har endast ett tiotal transaktioner gjorts. Besluten har fattats av bolagets styrelse på förslag av styrelsens ordförande, en utomstående person med särskild kunskap på området.

Sökandena som avser att sälja sina aktier i X AB vill ha svar på om aktierna är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. Skatteverkets uppfattning är att sökandenas aktieinnehav skall anses som kvalificerade andelar med hänsyn till att deras arbetsinsatser i styrelsen avsett bolagets löpande förvaltning.

Nämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till vad som upplysts om sökandenas arbetsinsatser i X AB och uppgifterna i övrigt finner nämnden att dessa omständigheter inte är sådana att sökandena kan anses verksamma i betydande omfattning i bolaget i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL (jfr RÅ 2002 ref. 21, RÅ 2004 ref. 61 och RÅ 2004 not. 162). Någon annan grund för att hänföra aktierna till kvalificerade andelar föreligger inte heller.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Gäverth, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell

Sekreterare: Roupe

Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen