Skatteplikt för bidrag

Bidrag i form av utfyllnad av A-kasseersättning har ansetts skattepliktig.

Diarienummer
108-06/D
Meddelandedatum
2007-02-02
Lagrum
  • 10 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och Trygghetsfonden X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

A skall ta upp den ersättning som betalas ut från Trygghetsfonden X (Trygghetsfonden) i inkomstslaget tjänst.

Beslut

Fråga 2 avvisas.

Motivering

Förhandsbeskedet

A har under år 2006 uppburit ersättning från arbetslöshetskassan. Hon har därutöver erhållit kompletterande ersättning, utfyllnad, från Trygghetsfonden. Hon vill ha besked om ersättningen är skattepliktig inkomst för henne (fråga 1). Om så är fallet vill Trygghetsfonden ha besked huruvida fonden skall betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på ersättningen (fråga 2).

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt 10 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) räknas till inkomstslaget tjänst inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Enligt andra stycket 1 avses med tjänst anställning. Vidare gäller enligt huvudregeln i 11 kap. 1 § första stycket att bl.a. förmåner som erhålls på grund av tjänst skall tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller i 8 kap.

Trygghetsfonden är en registrerad (...) bildad genom kollektivavtal mellan [arbetsgivarorganisationen Y] och [en arbetstagarorganisation]. Trygghetsfonden har till ändamål ”att främja och stödja åtgärder för (...) som riskerar uppsägning eller har blivit uppsagda p g a arbetsbrist”. Fonden finansieras av företag anslutna till Y.

En tillsvidareanställd (...) som varit sammanhängande anställd under de (...) senaste åren i ett företag anslutet till Y kan vid uppsägning på grund av arbetsbrist ansöka hos Trygghetsfonden om utfyllnad av ersättningen från A-kassan.

A har fått sådan utfyllnad från Trygghetsfonden under år 2006. Utbetalningarna får anses ha sådant samband med hennes tidigare anställning att bidragen skall betraktas som förmåner som utgått med anledning härav (jfr RÅ 1988 ref. 127). Med hänsyn härtill och då bestämmelserna i 8 eller 11 kap. inte föranleder någon annan bedömning skall ersättningarna tas upp i inkomstslaget tjänst.

Beslutet

Trygghetsfondens fråga avser socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Av 1 § första stycket 1 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor följer att lagen inte gäller förhandsbesked om skatt eller avgift som avses i nämnda lagar.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen