Avyttring – villkorsförändring

Ändring av villkor för konvertibler, som i huvudsak innebär att en tid för konvertering ändras inom ramen för löptiden, har inte medfört att konvertiblerna anses avyttrade. Ändringen har ej heller föranlett annan inkomstbeskattning. 

Diarienummer
175-06/D
Meddelandedatum
2007-02-06
Lagrum
  • 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Ändringen av villkoren för konvertiblerna föranleder inte någon inkomstbeskattning av sökanden.

Motivering

Sökanden är anställd hos X AB (X). Han innehar kon­vertibler i X som emitterades 2005. De förvärvades på marknadsmässiga villkor.

För konvertiblerna gäller i huvudsak följande:

- Löptid är den 16 juni 2005–den 15 juni 2008.

- Konvertering till aktier kan ske under följande perio­der: den 1–15 oktober 2007 och den 1–15 april 2008 (vissa undantag gäller vid fusion o.d.).

- Sedvanliga omräkningsvillkor gäller vid nyemissioner m.m. samt vid utdelning av vär­depapper.

X avser att under sensommaren–hösten år 2007 dela ut aktierna i ett dotterbolag (Y AB). X avser att ändra konvertibelvillkoren för att möjliggöra för konvertibelinnehavarna (särskilt de som arbetar inom Y AB) att få ta del av denna utdelning. Detta innebär i huvudsak följande:

- En ny konverteringsperiod, den 18 juni–den 2 juli 2007, införs.

- Stoppdagen för rätt till utdelning senareläggs.

- Den första ordinarie konverteringsperioden (den 1–15 oktober 2007) förskjuts till den 26 november–den 12 december 2007.

Enligt X bedömning skall förändringarna inte innebära någon ändring i det framtida ekonomiska utfallet för konvertibelinnehavarna oavsett om de utnyttjar det nya kon­verteringsfönstret eller ej. Aktiemarknadsnämnden har förklarat att förändringarna är förenliga med god sed på aktiemarknaden. Bolagsstämman i X avser att besluta angivna förändringar med stöd av en klausul i konvertibelvillkoren.

Sökanden frågar om ändringarna medför att konvertiblerna skall anses avyttrade eller i övrigt medföra några skat­tekonsekvenser. Parterna anser att villkorsförändringarna inte skall medföra några skattekonsekvenser för sökanden.

Nämnden gör följande bedömning.

Ändringarna innebär att en extra konverteringsperiod tillkommer samt att det görs vissa kompletterande juste­ringar i gällande villkor. Därigenom kan innehavarna kon­vertera till aktier tidigare än enligt de ursprungliga villkoren. Syftet är att ge konvertibelinnehavarna möj­lighet att få del av den planerade utdelningen av akti­erna i Y AB. För innehavare som behåller sina konvertibler skall konverteringskursen räknas om enligt ursprungliga villkor, vilket innebär att den sänks. Dessa alterna­tiv anges vara värdemässigt likvärdiga.

De planerade ändringarna av villkoren för konvertiblerna ligger inom ramen för de ursprungliga villkoren. De kan inte heller anses leda till att de ekonomiska villkoren avseende konvertiblerna ändras. Med hänsyn härtill bör en innehavare av en konvertibel inte anses ha avyttrat denna och förvärvat ett nytt värdepapper om ändringarna genom­förs. Någon förmåns- eller annan inkomstbeskattning bör inte heller ske (jfr RÅ 2003 not. 107 och där angivna rättsfall).

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell

Sekretarare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen