Finsk personalfond, beskattningstidpunkt

Fråga om beskattningstidpunkt m.m. för medel avsatta till finsk personalfond.

Diarienummer
147-06/D
Meddelandedatum
2007-05-29
Lagrum
  • 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1997:323 om statlig förmögenhetsskatt
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Avgörandedatum
2008-02-13
Mål nr
3993-07

Förhandsbesked

Frågorna 1, 2 och 4

A skall inte förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst så länge avsatta medel kvarstår i personalfonden. Svaret på frågorna påverkas inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna.

Fråga 3

A skall vid beräkningen av den beskattningsbara förmögenheten enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt inte ta med sin andel i personalfonden.

Motivering (avser samtliga frågor)

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. A är anställd i X AB som är ett dotterbolag till det finska bolaget Y Oy. Hon kommer i sin anställning att omfattas av koncernens vinstpremiesystem. Avsatta medel placeras i en av personalorganisationerna bildad personalfond enligt den finska personalfondslagen 15.9.1989/814. Personalfonden kan förvärva rättigheter och skyldigheter. Värdet av en personalfonds tillgångar och av varje medlems fondandel skall enligt 21 § personalfondslagen bestämmas på dagen för fondens bokslut (värdebestämningslagen). En fondandel består av en bunden och en disponibel del i form av aktier eller kontanter. Först sedan fem år förflutit från det att en anställd blir medlem i en personalfond kan enligt 24 § andra stycket personalfondslagen årligen högst 15 procent av kapitalet föras över från den bundna till den disponibla delen. I fondens stadgar finns en bestämmelse om att en anställd som önskar utnyttja sin rätt att lyfta disponibel fondandel skall anmäla detta till fondens styrelse skriftligen senast fyra månader efter fondens bokslutsdag. Om något meddelande inte lämnas inom den föreskrivna tiden kan utbetalning påkallas först följande år.

Enligt 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall tjänsteinkomster tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del.

Nämnden finner att om A inte utnyttjar sin rätt att begära utbetalning från personalfonden utan låter medlen stå kvar i fonden, så skall fondmedlen inte anses tillgängliga för lyftning i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL.

A skall inte beskattas för fondens löpande inkomster och kapitalvinster och inte heller förmögenhetsbeskattas för den del som motsvaras av hennes andel i personalfondens förmögenhet.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell

Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen