Ombildning av bostadsrättsförening

En bostadsrättsförenings fastighet har delats genom avstyckning i en bostadsdel och en lokaldel. Härefter har bostadsdelen överförts till en ny förening.Uppdelning har ansetts kunna ske utan beskattningskonsekvenser för delägarna och bostadsrättsföreningen. 

Diarienummer
170-06/D
Meddelandedatum
2007-03-16
Lagrum
  • 53 kap. och 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och Bostadsrättsföreningen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Vid beräkningen av kapitalvinst vid överlåtelsen av bostadsrätten till Bostadsrättsföreningen X (BRF) skall A som intäkt ta upp det avtalade priset.

Förvärvet av bostadsrätterna föranleder ingen inkomstbeskattning av BRF.

Fråga 2

BRF äger rätt att vid kapitalvinstberäkningen vid försäljningen av fastigheten i omkostnadsbeloppet medräkna det belopp som BRF erlagt vid köp av bostadsrätterna till den del inköpspriset för bostadsrätterna inte motsvaras av gjorda insatser, upplåtelseavgifter eller kapitaltillskott.

Fråga 3

Förutsättningar för att enligt reglerna i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, överlåta den genom avstyckning bildade fastigheten avseende bostadsdelen i den ursprungliga fastigheten från BRF till BRF 2 får anses föreligga.

Fråga 4

A skall inte inkomstbeskattas med anledning av att BRF 2 upplåter bostadsrätten till honom.

Fråga 5

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig på ombildningsförfarandet.

Motivering

BRF äger fastigheten X. Fastigheten innehåller [...] bostadsrättslägenheter och [...] lokalbostadsrätter. Föreningen planerar en ombildning av föreningen enligt följande. BRF:s fastighet avstyckas genom en tredimensionell fastighetsbildning till två separata fastigheter bestående av en bostadsdel (bostadsfastigheten) och en lokaldel (lokalfastigheten). Härefter förvärvar BRF de boendes bostadsrätter för ett pris motsvarande vars och ens omkostnadsbelopp, understigande marknadsvärdet, varefter BRF på föreningsstämma fattar beslut om upphörande av bostadsrätterna. Betalning sker med skuldebrev (skuldebrev 1). De boende bildar/förvärvar en ny bostadsrättsförening, BRF 2. BRF 2 förvärvar bostadsfastigheten från BRF för ett belopp motsvarande föreningens sammanlagda anskaffningsutgift för bostadsrätterna, [...] procent av BRF:s skulder samt eventuellt övriga justeringsposter. Förvärvspriset understiger fastighetens marknadsvärde. Betalning sker med skuldebrev (skuldebrev 2). BRF 2 upplåter lägenheterna i bostadsfastigheten till de boende med bostadsrätt. Insatsen för var och en av de boende motsvaras av omkostnadsbeloppet för den ursprungliga bostadsrätten. Betalning sker genom att de boende tillskjuter den fordran de har på BRF enligt skuldebrev 1. Skuldebrev 1 kvittas mot skuldebrev 2 och eventuell mellanskillnad betalar BRF 2 kontant.

Sökandena anser och vill få klarlagt att omstruktureringen inte medför några skattekonsekvenser i form av inkomstbeskattning av A eller uttagsbeskattning av BRF. Sökandenas bedömning av rättsläget delas av Skatteverket.

Nämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Frågan avser en överlåtelse av en kapitaltillgång från en fysisk person till en bostadsrättsförening, som överlåtaren äger andelar i, till ett pris som motsvarar det skattemässiga värdet. Någon avvikelse från det avtalade priset med tillämpning av reglerna i 53 kap. IL skall därmed inte äga rum.

Grund saknas för att beskatta BRF med anledning av förvärvet.

Fråga 2

BRF äger tillgodoräkna sig som anskaffningsutgift den del av förvärvsutgiften för bostadsrätterna från medlemmarna som inte motsvaras av deras insatser, upplåtelseavgifter eller kapitaltillskott (jfr RÅ 1970 Fi 1590).

Fråga 3

Överlåtelsen av fastigheten görs, enligt förutsättningarna i ärendet, från en bostadsrättsförening som inte utgör privatbostadsföretag till en annan bostadsrättsförening som vid den aktuella tidpunkten inte heller utgör ett privatbostadsföretag (jfr RÅ 2003 ref. 61 och RÅ 2006 not. 78). Vidare får överlåtelsen anses uppfylla kraven på att utgöra verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL. Mot bakgrund härav och då övriga villkor enligt 23 kap. IL förutsätts uppfyllda skall överlåtelsen anses som en underprisöverlåtelse i kapitlets mening.

Fråga 4

BRF 2:s upplåtelse av bostadsrätt till A föranleder inte någon inkomstbeskattning av honom (jfr RÅ 2006 not. 78).

Fråga 5

Lagen mot skatteflykt kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Beslutande: André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Svanberg, Werkell

Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen