Stipendium

Ett stipendiums karaktär av skattefri inkomst har inte påverkats av att mottagaren varit anställd vid samma institution som beslutat om stipendiet.

Diarienummer
116-08/D
Meddelandedatum
2008-12-23
Lagrum
  • 8 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Stipendiets karaktär av skattefri inkomst påverkas inte av att A varit timanställd vid samma institution som beslutat om stipendiet.

Motivering

A har höstterminen 2008 antagits till forskarutbildning i [ett visst ämne] vid [ett visst universitet]. Hon har möjlighet att hos universitetet ansöka om ett stipendium. Stipendiet finansieras av [en viss institution] och beslutas av institutionens prefekt. Det uppgår till sammanlagt 200 000 kr, avser två års studier och utbetalas i två omgångar. Några villkor i form av krav på motprestation för att komma ifråga för stipendiet uppställs inte.

A vill veta om stipendiets skattefrihet påverkas av att hon under åren 2007 och 2008, då hon fortfarande gick på grundutbildningen, arbetade som timanställd i drygt 30 timmar vid [institutionen]. Skatteverket anser att så inte är fallet.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) gäller att stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skattefria. En förutsättning för skattefrihet är att stipendiet inte är förenat med krav på motprestation (jfr t.ex. prop. 1982/83:157 s. 39 ff., prop. 1990/91:54 s. 180 ff. och prop. 1992/93:127 s. 46 ff., bet. 1992/93:SkU14 s.28 f . samt RÅ 1988 ref. 127).

Stipendiet ska utgå på grund av att A har antagits till forskarutbildning i [ett visst ämne] vid [ett visst universitet]. Enligt vad som framgår av de uppgifter som lämnats i ärendet är stipendiet inte förenat med något krav på motprestation. Inte heller medför hennes tidigare anställning på [institutionen] vid universitetet eller övriga redovisade omständigheter att utbetalningarna ska behandlas annat än som skattefritt stipendium.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen