Utflyttning, väsentlig anknytning

Väsentlig anknytning till Sverige pga innehav av villafastighet som utgör permanentbostad har ansetts föreligga fram till dess att en köpare tillträtt fastigheten.

Diarienummer
118-08/D
Meddelandedatum
2008-12-30
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-05-27
Mål nr
493-09

Förhandsbesked

Frågorna 1-3

X ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige fram till dess köparen tillträtt villafastigheten.

Beslut

Frågorna 4 — 5 avvisas.

Motivering

För att avgöra om en person har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) en rad anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

X avser att tillsammans med sin hustru flytta till [utlandet] i slutet av december 2008. I samband därmed ska han avgå som VD och styrelseledamot i A AB samt från övriga styrelseuppdrag i svenska bolag. X äger 100 procent av aktierna i ett bolag i [utlandet] B, som i sin tur äger aktieposter i tre svenska onoterade bolag. Inget av dessa aktieinnehav överstiger två procent i respektive bolag. B äger även 100 procent av aktierna i C AB, ett bolag som är under likvidation.

Enligt ansökan kommer efter utflyttningen, och sedan ovan nämnda åtgärder genomförts, den enda anknytningsfaktor av betydelse vara den villafastighet som utgjort makarnas permanentbostad. Avsikten är att fastigheten ska säljas före utflyttningen och bohaget tas med till [utlandet]. Med anledning av osäkerheten kring såväl försäljningstidpunkten som köparens tillträde till fastigheten kan dessa tidpunkter komma att förskjutas till efter utflyttningen. En son till hans hustru kommer i sådant fall att sköta tillsynen av fastigheten fram till tillträdesdagen och eventuellt att vistas sporadiskt där. Av det skälet kommer visst bohag att finnas kvar i bostaden.

X vill med ett antal frågor (1-4) få klarlagt om han kan anses ha kvar väsentlig anknytning till Sverige vid olika alternativ för avvecklingen av villafastigheten. Om X ska anses ha väsentlig anknytning hit i något fall vill han ha besked var han ska anses ha hemvist vid tillämpningen av [aktuellt skatteavtal] (fråga 5).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Förhandsbeskedet

Att den skattskyldige behåller sin permanentbostad vid utflyttning har i praxis ansetts som en stark anknytningsfaktor till Sverige (jfr RÅ1974 A738, RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2002 ref. 70). I förevarande fall får enligt Skatterättsnämndens mening X anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av villafastigheten fram till dess köparen tillträtt fastigheten. Omständigheterna i övrigt är inte sådana att han även därefter kan anses ha väsentlig anknytning hit.

Beslutet

De sakomständigheter som redovisats i ansökan omfattar inte den situation som avses med fråga 4. Med hänsyn härtill bör något förhandsbesked inte lämnas i den delen.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning föreligger inte tillräckliga uppgifter i ärendet för att bedöma om X:s personliga och ekonomiska förbindelser är starkast med Sverige eller [utlandet]. Något förhandsbesked bör därför inte heller lämnas vad gäller tillämpningen av skatteavtalet.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen