Anställds förvärv av aktier

En anställd köper aktier i det bolag där han arbetar. Köpet är förknippat med vissa förfoganderättsinskränkningar i ett aktieägaravtal. Med hänsyn till omständigheterna har förvärv ansetts ske vid tidpunkten för köpet. Framtida utdelning och vinst på aktierna skall därför inte behandlas som lön utan som inkomst av kapital.

Diarienummer
89-08/D
Meddelandedatum
2008-11-13
Lagrum
  • 44 kap 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB (X) och Y AB (Y) är inte berättigade till avdrag. 

Motivering

Y, som är ett helägt dotterbolag till X, lade ett kontantbud på aktierna i det börsnoterade Z AB i ... 2007. Budet fullföljdes under ... 2008 och Z AB blev ett helägt dotterbolag till Y.

X avser att sälja ... procent av aktierna i Y till A som kommer att ha en ledande befattning och vara anställd i både X och Y vid försäljningstillfället. Försäljningen avses ske till marknadspris.

I samband med köpet ska A och i förekommande fall andra personer i ledande ställning (deltagarna) ingå ett aktieägaravtal avseende aktierna med X, Y och Z AB. Avtalet ska främst reglera förhållandena mellan deltagarna och X. Av ansökan och det utkast till avtal som bifogats ansökan framgår bl.a. följande.

A:s köp av aktierna i kombination med aktieägaravtalet ger honom rätt till aktierna såtillvida att han efter köpet när som helst kan sälja till vem som helst som samtycker till att gå in som part i aktieägaravtalet. X har dock förköpsrätt till aktierna till samma pris som överenskommits mellan A och förvärvaren. Om anställningen upphör, bl.a. vid sjukdom eller dödsfall, har X rätt att köpa aktierna till marknadsvärde. I vissa andra fall, t.ex. om A själv säger upp sig, har X rätt att köpa aktierna till ett substansvärde beräknat med utgångspunkt i det pris som Y betalade vid förvärvet av Z AB på marknaden. Om A säger upp sig har han dock möjlighet att dessförinnan utnyttja sin rätt att sälja aktierna till annan varvid X:s förköpsrätt utlöses. Bolaget har rätt att under innehavstiden företräda deltagarna gentemot tredje man, t.ex. vid en avyttring av Y (s.k. exit) och på bolagsstämmor. X:s eget innehav av aktier i Y ska uppgå till mer än 90 procent av samtliga röster. A är skyldig att — om X så kräver — pantsätta sina aktier i Y till förmån för X som säkerhet för hans förpliktelser enligt aktieägaravtalet.

X och Y frågar om de är berättigade till avdrag såsom för t.ex. lönekostnad avseende ett belopp motsvarande den utdelning som A får på sina aktier i Y (fråga 1) och för ett belopp motsvarande hans kapitalvinst om han säljer aktierna till X när X utnyttjar sin förköpsrätt (fråga 2). Vidare frågas om något annat ska gälla i angivna hänseenden om det skulle visa sig att A förvärvat aktierna till ett pris som skulle bedömas understiga marknadsmässig köpeskilling (fråga 3).

Parterna är ense om att avdrag inte ska ges i något fall. Skatteverket påpekar att det vid underprisförvärv uppkommer en förmån i inkomstslaget tjänst vid tidpunkten för förvärvet (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till de rättigheter till aktierna som A tillerkänns genom avtalen och till de övriga omständigheter som anges i ansökan finner Skatterättsnämnden att han ska anses förvärva aktierna vid avtalstidpunkten.  Vid sådant förhållande kommer utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktierna att tillfalla honom i egenskap av aktieägare och inte som anställd och ska därför beskattas i inkomstslaget kapital hos honom. Detta leder till att det inte kan komma i fråga att medge X eller Y något avdrag i omfrågade hänseenden. Frågorna ska därför besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen