Avskrivning av goodwill

En goodwillpost som har uppstått vid en verksamhetsavyttring skall inte behandlas som ett inventarium vid beskattningen.  

Diarienummer
68-08/D
Meddelandedatum
2008-09-25
Lagrum
  • 18 kap. 1 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-05-12
Mål nr
6580-08

Förhandsbesked

Fråga 1

Bestämmelserna om värdeminskningsavdrag i 18 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) IL, är inte tillämpliga på ifrågavarande goodwill.

Fråga 3

X AB får tillämpa räkenskapsenlig avskrivning enligt bestämmelserna i 18 kap. IL. 

Motivering

Y AB överlät under år 2008 en verksamhetsgren bestående av inventarier till dotterbolaget X AB. Överlåtelsen gjordes i form av en verksamhetsavyttring enligt 38 kap. IL.

I sin redovisning tog X AB upp de förvärvade tillgångarna till verkliga värden, vilka översteg de skattemässiga värden tillgångarna haft hos moderbolaget. Skillnaden mellan den utgivna ersättningen, vilken enligt 38 kap. 2 § andra stycket 2 måste vara marknadsmässig, och värdet på de förvärvade tillgångarna i bokföringen redovisade X AB som goodwill.

X AB, som avser att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning för värdeminskningsavdrag av inventarier, vill ha besked om goodwillposten ska behandlas som ett inventarium (fråga 1) och, om svaret på fråga 1 är ja, huruvida posten ska tas upp till beskattning för att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning (fråga 2) och, om svaret på fråga 1 är nej, huruvida bolaget ska ta upp skillnaden mellan inventariernas bokförda och skattemässiga värden till beskattning för att få tillämpa räkenskapsenlig avskrivning (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Regler om värdeminskningsavdrag för inventarier finns i 18 kap. IL. Utöver maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk behandlas enligt 1 § andra stycket 1 som inventarier också bl.a. goodwill. En förutsättning är dock att det rör goodwill som förvärvats från någon annan.

Frågan är om ett sådant förvärv kan anses föreligga vid en verksamhetsavyttring om någon motsvarande goodwill inte redovisats av det säljande företaget.

I praxis har frågeställningen aktualiserats i samband med en kvalificerad fusion enligt 37 kap. IL mellan ett moderbolag och ett helägt dotterbolag (RÅ 2003 ref. 47). Vid kvalificerade fusioner gäller enligt kapitlets 18 § som huvudregel att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Moderbolaget ifråga redovisade en goodwill efter fusionen. En motsvarande post fanns inte i dotterbolagets redovisning men väl i koncernredovisningen. Regeringsrätten fann vid tillämpning av 18 kap. 1 § IL att fråga inte var om goodwill som förvärvats från någon annan.

I förevarande fall motsvaras den goodwill som det köpande företaget redovisar  med anledning av verksamhetsavyttringen inte av någon goodwillpost hos det säljande företaget.

Vid verksamhetsavyttringar gäller enligt 38 kap. 14 § första stycket IL att det köpande företaget ska anses ha anskaffat andra förvärvade tillgångar än kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar det belopp som det säljande företaget ska ta upp enligt 10 §. Enligt 10 § första stycket gäller för andra tillgångar än kapitaltillgångar att det säljande företaget ska ta upp de skattemässiga värdena som intäkt. Det innebär att det köpande företaget i princip inträder i det säljande företagets skattemässiga situation (se prop. 1998/99:15 s. 233-234 och 290).

Skatterättsnämnden finner att förhållandena i förevarande fall är sådana att X AB i beskattningshänseende inte kan anses ha förvärvat någon tillgång av goodwills natur. Bolaget kan därför inte behandla ifrågavarande goodwill som ett inventarium vid tillämpning av 18 kap. IL.

Fråga 2 förfaller.

Fråga 3

Svaret på frågan följer av 38 kap. 18 § IL.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Holgersson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen