Benefik revers

Avdrag har inte medgivits för ränta på benefik revers.

Diarienummer
111-08/D
Meddelandedatum
2008-11-18
Lagrum
  • 62 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-06-04
Mål nr
8192-08

Förhandsbesked

Räntan ska behandlas som ett inte avdragsgillt periodiskt understöd. 

Motivering

X avser att som gåva till sina två inte hemmavarande barn (födda 1982 och 1998) överlämna enkla skuldebrev om vardera nominellt 500 000 kr löpande med 8 procent ränta med förfallodag om 20 år från gåvornas fullbordan. Han vill ha besked om räntan är avdragsgill för honom.

Skatteverket anser att utbetalningarna ska behandlas som inte avdragsgilla periodiska understöd.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av praxis framgår att räntebetalningar i ett fall som det förevarande ska behandlas som frivilliga periodiska understöd (jfr RÅ 1956 ref. 11). Avdrag för periodiska understöd medges endast i de i 62 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) angivna fallen. Någon sådan situation är det inte fråga om i förevarande fall.

Häremot har X invänt att införandet av en proportionell skattesats i inkomstslaget kapital genom 1990 års skattereform lett till att 1956 års rättsfall inte längre bör tillämpas.

Det är i och för sig riktigt att de inkomstskattemässiga skälen till att genomföra transaktioner mellan närstående har minskat till följd av nämnda ändringar i inkomstslaget kapital. Den praxis som etablerats genom 1956 års avgörande har dock inte ändrats genom lagstiftning eller senare rättsfall. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning föreligger därför inte skäl att avvika från den gjorda bedömningen (jfr RÅ 1993 ref. 16).

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen