Byte

Några syskon samäger ett antal hyresfastigheter. Vid uppdelning av detta samägande ska respektiver syskon överlåta andelar till de andra syskonens barn. Överlåtelserna har, trots att de betecknats som gåvor, ansetts utgöra byten mellan syskonen.

Diarienummer
101-08/D
Meddelandedatum
2008-11-11
Lagrum
  • 44 kap 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A m.fl.
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Överlåtelserna av fastighetsandelarna medför inkomstskattekonsekvenser såsom vid byte. 

Motivering

Sökandena, som är syskon, äger tillsammans och till lika delar [ett antal] hyresfastigheter som de fått efter sin far. För att renodla ägandet mellan sig och inleda generationsskiften avser syskonen att lösa upp samägandet och överföra delar av ägandet till sina respektive barn så att varje syskongren ska bli ägare till [lika många] fastigheter vardera. Överlåtelser av fastighetsandelar, betecknade som gåvor, ska därför ske från vart och ett av syskonen till de andra syskonens barn. För att värdena ska fördelas lika mellan syskongrupperna utgår vid vissa överlåtelser ersättning understigande den mot andelen svarande delen av fastighetens taxeringsvärde.

Syskonen vill få klarlagt om överlåtelserna kan betraktas som benefika fång som inte utlöser någon kapitalvinstbeskattning. De hänvisar till att överlåtelserna är av benefik karaktär och sammantaget närmast är att betrakta som testamentariska förordnanden.

Skatteverket anser att den verkliga innebörden av transaktionerna är att byten sker av fastighetsandelar mellan syskonen följt av gåvor till barnen.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Betraktade var för sig är överlåtelserna av fastighetsandelarna att anse som gåvor. Allmänt gäller dock att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts.

I förevarande fall är respektive syskons överlåtelse till de andra syskonens barn avhängig av att motsvarande överlåtelse sker från de andra syskonen till de egna barnen. Målet är att fastigheterna inte längre ska ägas tillsammans med de andra syskonen utan att varje syskongren ska äga [lika många] fastigheter vardera. Gåvoavsikten riktar sig således inte mot de andra syskonens barn utan mot de egna barnen. Mot denna bakgrund får innebörden av transaktionerna, trots beteckningarna, i inkomstskattehänseende anses vara att det först sker ett byte av fastighetsandelar mellan syskonen och sedan en gåva av dessa andelar till de egna barnen.

De överlåtelser av fastighetsandelar som avses med frågan ska således i inkomstskattehänseende behandlas som byten och inte som gåvor.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen