CFC-beskattning

Ett indirekt ägande av andelar i ett bolag i ett s.k. skatteparadis genom en s.k. ucits-fond föranleder inte CFC-beskattning.

Diarienummer
62-08/D
Meddelandedatum
2008-11-18
Lagrum
  • 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
En bank (Banken)
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 2, 4 och 6

Banken ska inte beskattas enligt 39 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för Fondens eller Bolagets inkomster.

Beslut

Fråga 1 avvisas. 

Motivering

Förhandsbeskedet
Banken avser att ge ut ett finansiellt instrument, vars underliggande tillgång ska bestå av aktier i ett bolag (Bolaget) i ett s.k. skatteparadis. Bolaget är en sådan lågbeskattad utländsk juridisk person som avses i 39 a kap. IL. Det bedriver kapitalförvaltning och är strukturerat som ett open-ended investment company likt en investeringsfond. Bolaget kommer att investera i olika finansiella instrument eller i andelar i andra fonder, s.k. fond i fond-verksamhet.

Bankens investering i Bolaget ska ske genom en vanlig investeringsfond inom EU, t.ex. i Luxemburg eller Irland, som omfattas av det s.k. ucitsdirektivet (Fonden). Den ska vara kontraktuell och stå under vederbörlig tillsyn. Banken kommer att äga samtliga andelar i Fonden och kontrollera den. Bankens andelar i Fonden kommer att bli lagertillgångar vilka tas upp till verkligt värde enligt 17 kap. 19-20 c §§ IL.

Fondens andel av aktier i Bolaget ska uppgå till minst 25 procent av kapitalet och högst nästan 100 procent. Den rösträtt som kan vara förenad med aktieinnehavet kommer emellertid att vara så begränsad att den inte ger något inflytande i Bolaget. Övriga rösträttsaktier kommer inte att ägas av vare sig Banken eller någon som Banken kan påverka. Banken kommer inte heller indirekt att kunna påverka valet av styrelse, ledning eller förvaltare i Bolaget. De rösträttsstarka aktierna kan i princip komma att ägas av vem som helst, t.ex. Bolagets Fund Manager.

Banken ställer ett antal frågor huruvida dess investering i Bolaget genom Fonden kan komma att medföra beskattning av Banken enligt 39 a kap. IL.

Parterna är ense om att någon beskattning enligt 39 a kap. IL inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

För att beskattning enligt 39 a kap. IL ska kunna ske krävs — såvitt nu är i fråga — enligt 2 § att Banken eller Banken och personer i intressegemenskap med Banken direkt eller indirekt genom andra utländska juridiska personer kommer att inneha eller kontrollera andelarna i Bolaget. Fonden är inte en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL. Med hänsyn härtill och till de förutsättningar som i övrigt gäller för förhandsbeskedet ska det därför ges med angivet innehåll.

Frågorna 3 och 5 förfaller.

Beslutet

Banken frågar om beskattning enligt 39 a kap. IL kan ske när dess andelar i Fonden är lagertillgångar. Eftersom någon sådan beskattning inte aktualiseras saknas anledning att besvara den frågan (fråga 1).
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen