Ersättningsfond

Avdrag för avsättning till ersättningsfond har medgetts för ersättning från staten för avyttrad mark som avsatts till naturreservat.

Diarienummer
60-08/D
Meddelandedatum
2008-12-11
Lagrum
  • 31 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Dödsboet efter A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Dödsboet efter A (dödsboet) har rätt till avdrag för avsättning till ersättningsfond.

Motivering

Dödsboet äger jordbruksfastigheten X i ... kommun. Länsstyrelsen i ... län har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarat viss del av fastigheten som naturreservat och i samband därmed beslutat om en rad inskränkningar i rätten att använda marken. I enlighet med 31 kap. 4 § miljöbalken har fastighetsägaren rätt till ersättning från staten för den inskränkning i markanvändningen på fastigheten som beslutet innebär. Om det till följd av inrättandet av naturreservat uppstår synnerliga olägenheter för markanvändningen har fastighetsägaren enligt 8 § samma kapitel rätt att få fastigheten inlöst i stället för ersättning för inskränkningarna. I förevarande fall har dödsboet begärt att inlösen ska ske och uppgett att en överenskommelse mellan parterna ifråga är att vänta inom kort. Dödsboet för också diskussioner med Y om att förvärva mark på en fastighet som dödsboet arrenderar från Y.

Dödsboet önskar mot den bakgrunden få klarlagt om, vid en avyttring till staten av den del av den aktuella fastigheten som avser naturreservatet, rätt föreligger att för ersättningen göra avdrag för avsättning till ersättningsfond enligt bestämmelserna i 31 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. 

Skatteverket anser att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 31 kap. 5 § IL får avdrag göras för avsättning till ersättningsfond om en näringsidkare får ersättning för bl.a. mark i samband med att en fastighet tas i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande (punkten 1), eller annars avyttras under sådana förhållanden att det måste anses som en tvångsavyttring och det inte skäligen kan antas att den skulle ha avyttrats även om det inte hade funnits något tvång (punkten 2). Även för det fall ersättning utgår, utan att fastigheten avyttras, för inskränkningar i förfoganderätten med stöd av bl.a. miljöbalken föreligger enligt punkten 5 i samma paragraf rätt till avdrag för sådan avsättning.

Av sistnämnda bestämmelse framgår att rätt till avdrag för avsättning till ersättningsfond skulle ha förelegat om ersättning från staten hade utgått för den inskränkning i markanvändningen på fastigheten som beslutet innebär. På grund av att det till följd av inrättandet av naturreservatet uppstår synnerliga olägenheter för markanvändningen har dödsboet enligt 31 kap. 8 § miljöbalken rätt att få fastigheten inlöst i stället.

Skatterättsnämnden finner att avyttringen av markområdet ska ske under sådana omständigheter att rätt till avdrag för ersättningen får anses föreligga enligt 31 kap. 5 § 2 IL. Det betyder att dödsboet för den ersättning, som erhålls vid den avyttring av fastigheten som inlösenförfarandet ger upphov till, får göra avdrag för avsättning till ersättningsfond. Regler om när en ersättningsfond kan tas i anspråk för anskaffning av mark som är kapitaltillgång finns i bl. a. kapitlets 14 och 19 §§.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen