Ideell förening

En idrottsförenings försäljning av skänkta begagnade varor från fast försäljningsställe har hänförts till sådan verksamhet som av hävd utnyttjats för att finansiera ideellt arbete. Föreningen har därför frikallats från skattskyldighet för denna verksamhet.

Diarienummer
34-08/D
Meddelandedatum
2008-11-05
Lagrum
  • 7 kap. 7 § andra stycket 2 och 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Föreningen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2009-10-07
Mål nr
7963-08

Förhandsbesked

Föreningen X är inte skattskyldig för inkomster från den i ärendet aktuella försäljningsverksamheten. 

Motivering

Föreningen är en allmännyttig ideell förening med idrottsligt ändamål. En del av föreningens finansiering sker genom försäljning av begagnade föremål i vad föreningen själv betecknar som second-handförsäljning i loppmarknadsform.

Försäljningen sker i en lagerlokal [...]. Föreningen håller öppet för försäljning [regelbundet 3-4 timmar ett par dagar i veckan]. Försäljningen avser från allmänheten skänkta föremål av allehanda slag som föreningen hämtar hos givarna. Verksamheten bedrivs i huvudsak av föreningsmedlemmar genom obetalda arbetsinsatser. Av uppgifter som föreningen lämnat framgår att bl.a. idrottsföreningar sedan länge använt sig av denna typ av finansieringsverksamhet.

Föreningen vill få besvarat om inkomster från försäljningsverksamheten är skattefria. Till stöd för sin uppfattning att frågan bör besvaras jakande åberopar föreningen att de föremål som säljs härrör från gåvor, alternativt att verksamheten utgör en hävdvunnen finansieringskälla för ideellt arbete.

Skatteverket anser att inkomsterna är skattepliktiga för föreningen. Den uppfattningen grundas framförallt på att försäljningsverksamheten bedrivs under stadigvarande former och därmed har en för andra butiker konkurrenspåverkande karaktär. 

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Föreningen är enligt förutsättningarna en sådan ideell förening som omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. I paragrafens andra stycke anges att skattebefrielsen gäller bl.a. för inkomst från en självständig näringsverksamhet om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. Av förarbetena framgår att bl.a. basarer och loppmarknader kan räknas till hävdvunna finansieringskällor (prop. 1976/77:135 s.84 f .).

Den försäljningsverksamhet som föreningen bedriver är att betrakta som en näringsverksamhet enligt definitionen i 13 kap. 1 § IL. Det har härvid ingen betydelse att försäljningen avser till föreningen skänkta föremål eller att de satta priserna på föremålen är förhållandevis låga (RÅ 1988 not. 603). Inkomsterna från verksamheten ska således tas upp av föreningen om de inte undantas från skattskyldighet vid tillämpning av hävdrekvisitet.

När basarer och loppmarknader nämndes som exempel på hävdvunna verksamheter är det osäkert om lagstiftaren även avsåg secondhand-försäljning av det slag som föreningen bedriver. Denna typ av finansieringsverksamhet liknar dock i viktiga avseenden loppmarknader av mer sedvanligt slag. De skillnader som finns utgör enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte skäl för att anse att en traditionell finansieringskälla för ideellt arbete inte föreligger (se RÅ 1992 ref. 68 och RÅ 1999 ref. 50). Inkomsterna från verksamheten är därför skattefria för föreningen.

Beslutande: André, ordf. Svanberg, Dahlberg, Holgersson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen