Kvalificerade andelar?

Fråga om ägarens verksamhet i ett fåmansföretag avseende köp och försäljningar av noterade och andra värdepapper skall anses vara av betydande omfattning.

Diarienummer
36-08/D
Meddelandedatum
2008-10-16
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2009-05-11
Mål nr
7438-08

Förhandsbesked

Bestämmelserna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är inte tillämpliga på utdelning från ... AB (X) som beslutas och betalas ut under år ... 

Motivering

I ärendet har i huvudsak uppgivits följande. A bildade X, vari han är VD och styrelseledamot, i ... ... och han har sedan dess ägt samtliga aktier i bolaget. Vidare är han verksam på heltid som VD och styrelseledamot i Y AB (Y), vars aktier börsnoterades i ... ... . Han har ägt aktier i Y sedan (flera år tillbaka). Hans innehav är i sin helhet ägt genom X. Som mest har X ägt ca (under 70) procent av aktierna. Sedan börsnoteringen av Y är ägarandelen ca (mindre än 70) procent.

Den arbetsinsats A utfört i X har i huvudsak bestått i att han beslutat om förvärv och avyttring av aktierna i Y och i ett tidigare holdingbolag till Y samt om köp och försäljningar av börsnoterade aktier i viss omfattning. För (beskattningsåret) ... redovisade X avyttringar av noterade aktier med ca ... miljoner kronor och ett innehav av sådana med ca ... miljoner kronor. Under perioden ... avyttrades noterade aktier för sammanlagt ca ... miljoner kr, med vinster om sammanlagt ca ... miljoner kronor men med orealiserade förluster vid utgången av perioden om ca ... miljoner kr. Vinsterna av denna verksamhet är obetydliga i förhållande till X:s hela resultat och innehav i Y. Därutöver har X under andra halvåret ... förvärvat en post aktier i ett börsnoterat ... bolag från A, vilka aktier sedan sålts vidare, samt i ... ... öppnat ... depåer hos en bank för diskretionär förvaltning.

X planerar att lämna utdelning till A under år ... . Han frågar om den beskrivna verksamheten i X under åren ... medför att han ska beskattas enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar ska, enligt 57 kap. 2 § IL, i viss omfattning tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Enligt kapitlets 4 § anses en andel i ett fåmansföretag kvalificerad bl.a. om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag vari det första företaget har ägt andelar.

Av förarbetena framgår att det grundläggande syftet med reglerna i 57 kap. IL är att motverka att vad som i grunden är arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster (prop. 1989/90:110 s. 467). Det framgår vidare att bestämmelserna endast ska tillämpas i fall då den skattskyldige varit verksam i företaget i sådan omfattning att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (a. prop. s. 468 och 703).

Parterna är överens om att det av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § följer att As verksamhet i Y inte medför att reglerna i kapitlet blir tillämpliga på utdelningen.

Skatteverket anser emellertid att hans verksamhet i X ska anses vara av sådan omfattning att den bör medföra beskattning enligt 57 kap.

Skatterättsnämnden delar parternas uppfattning avseende utomståenderegeln.

Fråga är då om en beskattning aktualiseras enligt 57 kap. IL på grund av att A skall anses ha varit verksam i X i betydande omfattning. Hans arbetsinsats i bolaget har i huvudsak bestått av köp och försäljningar av såväl börsnoterade aktier som onoterade aktier i fåmansföretag.

Arbetsinsatser i ett fåmansföretag vilka helt eller i allt väsentligt bestått av att förvalta värdepapper har i praxis inte i något fall medfört att aktierna i fåmansföretaget ansetts kvalificerade (se t.ex. RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2004 not. 162). I ett senare avgörande som gällde förvaltning av en fastighet hänvisade Regeringsrätten bl.a. till att den kapitalvinst som uppkommit till största delen syntes kunna hänföras till den goda värdeutvecklingen på fastigheter som stöd för att den tidsmässigt begränsade arbetsinsatsen inte haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget (RÅ 2007 ref. 15).

Köpen och försäljningarna av börsaktier som A utfört har under en del av den aktuella perioden varit frekventa och avsett inte obetydliga belopp. Mot bakgrund av vad som upplysts om As sammantagna arbetsförhållanden och med beaktande av omständigheterna i övrigt kan emellertid hans arbetsinsats i X i denna del inte anses ha haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i företaget.

Förvärven och avyttringarna av onoterade aktier i fåmansföretag har avsett företag i vilka utomstående i betydande omfattning varit delägare. Med hänsyn härtill bör As arbetsinsats i detta avseende inte beaktas vid den aktuella prövningen.

Skatterättsnämnden finner mot bakgrund av det anförda att A inte kan anses ha varit verksam i X i betydande omfattning enligt 57 kap. 4 § IL och att därför utdelningen i fråga inte omfattas av reglerna i det kapitlet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Holgersson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe (avvikande mening)

 
Avvikande mening

 

Roupe är av avvikande mening såvitt avser motiveringen och anför följande.

Vid bedömningen av verksamhetsvillkoret i 57 kap. 4 § IL skall särskild vikt läggas vid det grundläggande syftet bakom bestämmelserna i det kapitlet, nämligen att motverka att arbetsinkomster tas ut i form av lägre beskattad kapitalvinst eller utdelning, jfr t.ex. RÅ 2007 ref. 15 och RÅ 2002 ref. 21. Av de i ärendet lämnade uppgifterna framgår att den av X bedrivna verksamheten — om den hade bedrivits direkt av sökanden — i sin helhet hade varit hänförlig till inkomstslaget kapital för honom. Oavsett i vilken omfattning sökanden kan anses ha varit aktiv i X bör det därför inte komma i fråga att hänföra den aktiviteten till sådan verksamhet som avses i 4 §.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen