Näringsbetingade andelar?

Ett bolag köper i stor omfattning aktier i vilande bolag och likviderar dem. Aktierna anses inte vara kapitaltillgångar.

Diarienummer
54-08/D
Meddelandedatum
2008-12-15
Lagrum
  • 25 kap. 3 § och 25 a kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Återkallat
Avgörandedatum
2009-02-16
Mål nr
8729-08

Förhandsbesked

Frågorna 1 - 3

Det omfrågade likvidationsresultatet är inte undantaget från skatteplikt enligt  25 a kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

X AB avser att köpa in vilande bolag som avslutat tidigare bedrivna rörelser och upplösa dem genom antingen likvidation eller fusion (med X AB som övertagande företag). Verksamheten förväntas omfatta förvärv av andelarna i [ett stort antal] bolag per år.

X AB frågar om förvärvade andelar i de vilande bolagen är kapitaltillgångar vid beskattningen (fråga 1), om dess innehav av andelar har karaktären av näringsbetingade andelar (fråga 2) och om resultatet av likvidation av bolagen bestående av utskiftade belopp minskat med utgifter för likvidationen och köpeskillingen för andelarna är undantaget från beskattning enligt 25 a kap 5 § IL (fråga 3).

Skatteverket anser att andelarna är lagertillgångar och att en likvidationsvinst därmed blir skattepliktig medan X AB anser att andelarna är näringsbetingade andelar och att vinsten är skattefri.

Skatterättsnämnden, som utgår från att förvärven kommer att avse andelar i svenska aktiebolag, gör följande bedömning.

Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet avses enligt 25 kap. 3 § IL vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar varmed — såvitt nu är aktuellt — avses andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar.

En förutsättning för att en andel i ett aktiebolag ska vara en näringsbetingad andel är enligt 24 kap. 13 och 14 §§ IL att andelen är en kapitaltillgång. En kapitalvinst på en näringsbetingad andel är som huvudregel undantagen från skatteplikt enligt 25 a kap. 5 § första stycket medan en kapitalförlust på sådana andelar inte får dras av enligt paragrafens andra stycke.

X AB avser att i stor omfattning yrkesmässigt förvärva vilande bolag, som upphört med tidigare bedrivna verksamheter. Efter det att bolagen upplösts ska bolagens likvida medel tillfalla X AB. Med hänsyn till verksamhetens karaktär finner Skatterättsnämnden att andelarna i dessa bolag ska anses som lagertillgångar eller liknande tillgångar. Därav följer att resultatet av en likvidation av ifrågavarande bolag inte ska behandlas som en vinst eller förlust på kapitaltillgångar. En vinst kan därför inte undantas från skatteplikt enligt 25 a kap 5 § IL.

Beroende på hur ett avtal avseende ett förvärv av ett enskilt bolag utformas kan ett belopp motsvarande hela eller en del av vinsten av upplösningen av bolaget i stället behandlas som en betalning för en tjänst avseende bolagets upplösning. Inte heller i ett sådant fall ska likvidationsvinsten, såsom den har definierats av X AB, anses som skattefri enligt angivna lagrum.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen