Nettolöneavtal

En återbetalning av överskjutande skatt till arbetsgivare i enlighet med ett s.k. nettolöneavtal ska beaktas vid fastställande av den skattepliktiga bruttolönen för det beskattningsår då lönen tagits upp.

Diarienummer
171-07/D
Meddelandedatum
2008-06-30
Lagrum
  • 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2009-06-04
Mål nr
5042-08

Förhandsbesked

En återbetalning i enlighet med avtalet ska beaktas vid fastställandet av den skattepliktiga lönen för beskattningsåret 2008. 

Motivering

A är amerikansk medborgare och bosatt i USA med anställning i det amerikanska bolaget X Inc. Han har av Y AB erbjudits en tillfällig anställning i Sverige under perioden den 1 mars 2008 — 1 mars 2010.

Med anledning härav har han träffat ett avtal med Y AB om s.k. nettolön. Det innebär att han — efter avdrag för den på lönen (den s.k. bruttolönen) belöpande inkomstskatten — ska få ett visst belopp. Om han får överskjutande skatt på grund av att han vid taxeringen yrkar och medges avdrag i inkomstslaget tjänst som inte beaktats vid betalningen av preliminär skatt ska han enligt avtalet betala ett motsvarande belopp till Y AB. I annat fall skulle nettolönen inte överensstämma med avtalat belopp.

A avser att i deklarationen för inkomståret 2008 yrka avdrag för utgifter för premier för en pensionsförsäkring. En utgångspunkt för ansökan är att han kommer att få avdrag härför och att det leder till att han under år 2009 får återbetalning av överskjutande skatt. I enlighet med löneavtalet kommer han då att betala ett lika stort belopp till Y AB. Skatterättsnämnden utgår vidare från att denna betalning medför att hans faktiska nettolön kommer att överensstämma med avtalet.

Mot bakgrund härav vill A veta om återbetalningen av överskjutande skatt ska påverka beräkningen av hans bruttolön för beskattningsåret 2008 (fråga 1) eller 2009 (fråga 2).

Skatteverket anser att bruttolönen vid ett nettolöneavtal ska fastställas enligt principen bruttolön ./. preliminär skatt enligt skattetabell = nettolön. En återbetalning till arbetsgivaren påverkar enligt verkets mening därmed inte bruttolönen och får inga skattemässiga konsekvenser.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt det avtal som ska bedömas har parterna kommit överens om storleken av det belopp som ska tillkomma A efter avdrag för skatt, s.k. nettolön. Att avtalet har denna innebörd har inte ifrågasatts i ärendet. Av praxis framgår att det är inkomstens bruttobelopp — dvs. inkomsten utan avdrag för den skatt som belöper på inkomsten — som ska ligga till grund för taxeringen och att den s.k. förmånen av fri skatt ska hänföras till samma beskattningsår som nettolönen (RÅ 1987 ref. 61).

Bruttolönen ska alltså beräknas med utgångspunkt i den i avtalet beloppsbestämda nettolönen. En återbetalning av ett belopp på grund av att den preliminära skatten avseende tjänsteinkomsten överstiger den slutliga skatten, dvs. vad den anställde fått av sin arbetsgivare utöver avtalad nettolön, bör därför behandlas som en återbetalning av lön och hänföras till samma beskattningsår som det år då lönen tagits upp (jfr RÅ 1988 not. 34). Svaret på fråga 1 har utformats i enlighet härmed.

Fråga 2 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen