Väsentlig anknytning

En person som avser att dels förvärva 10 procent av aktierna i ett företag, och ingå i dess styrelse, dels förvärva en fritidsfastighet inrättad för åretruntbruk här, har inte ansetts få väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
115-08/D
Meddelandedatum
2008-12-15
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-05-27
Mål nr
8728-08

Förhandsbesked

Fråga 1

A ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige och är därmed inte obegränsat skattskyldig här på den grunden. 

Motivering

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska, enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beaktas en rad anknytningsfaktorer bl.a. om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

A är tillsammans med sin familj bosatt i [ett visst land utomlands] där han bedriver affärsverksamhet. Han utvandrade år 1996 från Sverige till [landet utomlands] efter att ha bott här sedan år 1989. Han har både [utländskt] och svenskt medborgarskap. På grund av att han är svensk medborgare och gift med barnens mor, som är [utländsk] medborgare, har barnen svenskt medborgarskap.

A överväger att förvärva 10 procent av aktierna och röstetal i ett nystartat svenskt [företag]. Ägaren av övriga aktier i företaget är inte närstående till honom. Företagets verksamhet saknar samband med A:s affärsverksamhet i [landet utomlands]. Han överväger också att ingå i [företagets] styrelse. I så fall kommer han att utföra endast sedvanligt styrelsearbete. Slutligen planerar han att för fritidsändamål anskaffa en bostadsrättslägenhet eller en villafastighet här, inrättad för åretruntbruk, där han och hans familj, i samband med semestrar, styrelsemöten och i övrigt, kommer att vistas cirka 60 dagar per år, dock inte mer än 80 dagar per år.

A vill ha besked om han ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av de ovan angivna omständigheterna (fråga 1). Om svaret på fråga 1 är jakande vill han veta om svaret ändras om han inte ingår i [företagets] styrelse (fråga 2) och inte heller förvärvar en fritidsbostad i Sverige (fråga 3).
Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

A flyttade från Sverige år 1996. Han har ingen annan anknytning hit än sitt svenska medborgarskap. Nu avser han emellertid att stärka sina band till Sverige i några avseenden. Det ska ske främst genom ett förvärv av 10 procent av aktierna i ett [företag] i vilket företags styrelse han kan komma att ingå. Resterande aktier ska innehas av en annan fysisk person. Vidare ska han förvärva en bostad som enligt ansökan i allt väsentligt ska användas för fritidsändamål.

Aktieinnehavet i företaget, tillsammans med styrelseposten, är den enskilt viktigaste anknytningsfaktorn till Sverige. Därigenom får A anses erhålla ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (jfr RÅ 2004 not. 215). Ett förvärv av en bostad för fritidsändamål under angivna förhållanden är enligt praxis inte en anknytningsfaktor som i sig ger väsentlig anknytning till Sverige.

Skatterättsnämnden finner vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter att A inte får väsentlig anknytning hit i den mening som avses i 3 kap. 3 § IL. Därvid har nämnden särskilt beaktat att han inte haft någon annan anknytning till Sverige än sitt svenska medborgarskap sedan han flyttade tillbaka till [det aktuella landet utomlands]. A ska därmed inte anses obegränsat skattskyldig på grund av väsentlig anknytning hit.

Frågorna 2—3 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth (skiljaktig), Hellenius, Påhlsson, Sjökvist (skiljaktig), Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Opander

 

Skiljaktig mening

Gäverth och Sjökvist är skiljaktiga och anför följande.

Fråga 1

A avser att förvärva 10 procent av aktierna i ett bolag där den andre delägaren ska äga resterande 90 procent av aktierna. Röstetalet avses att fördelas på samma sätt. Detta innebär att bolaget i sin helhet kommer att kontrolleras av två personer. Hur dessa sinsemellan väljer att fördela andelsinnehavet i bolaget är av underordnad betydelse i sammanhanget (jfr RÅ 1979 Aa 58). En fördelning av aktier och röstetal på detta sätt får antas förutsätta att de båda delägarna är överens om för bolaget viktiga beslut och att A kan förväntas ha insyn i bolagets verksamhet och möjlighet att påverka de beslut som fattas på ett helt annat sätt än den som äger 10 procent av aktierna i ett bolag med ett mera spritt ägande. Härtill kommer att A kommer att sitta i bolagets styrelse och därigenom ha ett direkt inflytande över bolagets verksamhet. Mot denna bakgrund delar vi majoritetens uppfattning att A genom aktieinnehavet och styrelseposten får ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige. Härtill kommer att A avser att förvärva en bostadsrätt eller fastighet för att användas bl.a. när A utövar sitt uppdrag i bolaget. Bostaden kan komma att användas upp till 80 dagar per år.

Enligt vår mening får A genom sitt ägarintresse och styrelseuppdrag i bolaget, medborgarskap samt innehavet av bostaden väsentlig anknytning till Sverige och är därigenom obegränsat skattskyldig här.

Fråga 2 och 3

Om A begränsar sin anknytning till Sverige på så sätt att han endast äger 10 procent av aktierna i bolaget, har svenskt medborgarskap och förvärvar bostaden i enlighet med ansökan, men inte ingår i aktuellt bolags styrelse, finner vi att A inte får väsentlig anknytning till Sverige. Härmed förfaller fråga 3.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen