Verksamhetsgren

Tomtmark har ansetts utgöra en verksamhetsgren.

Diarienummer
44-08/D
Meddelandedatum
2008-10-20
Lagrum
  • 2 kap. 25 § och 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den avstyckade tomtmarken uppfyller villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att utgöra en verksamhetsgren (fråga 1).

Beslut

Fråga 2 avvisas. 

Motivering

X AB ingår i Y-koncernen vars verksamhet i huvudsak består av att bygga, äga och förvalta fastigheter, särskilt i form av s.k. ... Bolaget har för exploateringsändamål förvärvat ett markområde i Z kommun som omfattar ca ...hektar och består av flera olika registerfastigheter. Av området är ca ...hektar hittills planlagt för industrimark medan ca ...hektar är under sådan planläggning.

Avstyckningar ska ske från den byggbara marken till fastigheter av lämplig storlek som bebyggs av bolaget för hyresgästers räkning. Byggnaderna förväntas utnyttjas för [industriändamål]. Avsikten är också att bolaget ska avyttra avstyckad tomtmark till externa köpare som själva låter bebygga marken.

I detta syfte avser bolaget att avstycka ca 20 000 kvm tomtmark från fastigheten F. Det avstyckade markområdet, vars marknadsvärde beräknas överstiga 10 miljoner kr, kommer först att överlåtas till underpris till ett nybildat dotterbolag varefter bolaget avyttrar aktierna i dotterbolaget till den externe köparen.

Till följd av att koncernbidragsrätt inte kommer att föreligga i förhållande till dotterbolaget vill bolaget få klarlagt om den avstyckade tomtmarken uppfyller villkoret i 23 kap. 17 § IL att utgöra en verksamhetsgren (fråga 1). Bolaget vill också veta om ett svar på fråga 1 kan komma att ändras om överlåtelse sker innan fastighetsbildningen vunnit laga kraft (fråga 2).

Skatteverket anser att den egendom som överlåts inte kan anses ha sådan omfattning att det framstår som ändamålsenligt att bedriva självständig rörelse med enbart den förvärvade egendomen och att den därför inte kan anses utgöra en verksamhetsgren i den mening som avses i 23 kap. 17 § IL.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Förhandsbeskedet

Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Avstyckningen ingår i ett markområde avsett att exploateras för industrimark. Avsikten är att den avstyckade fastigheten efter överlåtelse av aktierna i dotterbolaget ska bebyggas av den externe köparen för användning i dennes rörelse. Som bolaget påpekar finns rent allmänt möjlighet att utnyttja den avstyckade fastigheten för utarrendering till någon som låter uppföra byggnader på ofri grund och att den genom en sådan användning kan generera betydande arrendeintäkter.

Mot bakgrund av vad som i ärendet framgår om den tomtmark som ska avstyckas och dess möjliga användning får tomtmarken enligt Skatterättsnämndens mening anses kunna skapa underlag för en ändamålsenlig och självständig rörelse (jfr RÅ 2004 not. 197). Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning får således anses uppfyllt.

Beslutet

Fråga 2 gäller om svaret på fråga 1 kan ändras om tomtmarken överlåts innan fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Enligt Skatterättsnämndens mening är förutsättningarna för frågan alltför obestämda för att den ska kunna besvaras. Ansökan avvisas därför i denna del. 

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen