Andelsbyte, röstvillkoret

Efter ett andelsbyte går de avyttrade företagen upp i det köpande företaget genom fusion före bytesårets utgång. Särskilda skäl för att behandla andelsbytet enligt bestämmelserna i 48 a kap. 8 § IL har ansetts föreligga.

Diarienummer
24-08/D
Meddelandedatum
2008-04-24
Lagrum
  • 48 a kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Fusionsdirektivet 90/434/EEG
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De omständigheter som redovisas i ansökan utgör sådana särskilda skäl som anges i 48 a kap. 8 § första stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229), IL. 

Motivering

A äger aktier i X AB medan B äger aktier i Y AB. ...

Aktieägarna i X AB och Y AB har erbjudits att byta sina aktier i respektive bolag mot nyemitterade aktier av serie B i Z AB.

I syfte att uppnå en enklare organisation och minska de administrativa kostnaderna kommer X AB och Y AB att senare under samma kalenderår som andelsbytet görs gå upp i Z AB genom fusion.

Sökandena avser att under år 2008 byta sina aktier i X AB och Y AB mot aktier i Z AB och frågar om de i ansökan redovisade omständigheterna utgör sådana särskilda skäl som avses i 48 a kap. 8 § IL.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fusionen medför att det s.k. röstvillkoret i 48 a kap. 8 § första stycket första meningen IL inte är uppfyllt. Villkoret innebär att det köpande företaget ska inneha andelar i det avyttrade företaget med röstmajoritet vid utgången av det kalenderår då avyttringen sker. Om särskilda skäl medfört att köpande företag avyttrat andelar i det avyttrade företaget efter andelsbytet är det enligt andra meningen samma lagrum dock tillräckligt att det köpande företaget har haft sådan majoritet vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret.

Röstvillkoret har alltså utformats som en huvudregel från vilken undantag kan göras om det föreligger särskilda skäl. I förarbetena anges emellertid att röstvillkoret bör införas som ett led i att motverka skatteundandraganden, vilket innebär att undantaget kan uppfattas som en huvudregel. Utöver ett exempel på när särskilda skäl kan anses föreligga ger förarbetena ingen ytterligare ledning för tillämpning av bestämmelsen (jfr prop. 1998/99:15 s.188 f .). Det tyder på att lagstiftaren avsett att undantagsregeln bör kunna ges en vid tillämpning när skatteundandragande inte är för handen.

Vid tillämpning av röstvillkoret ska även beaktas att bestämmelserna i 48 a kap. IL om framskjuten beskattning vid andelsbyten är en del av genomförandet av fusionsdirektivet, 90/434/EEG, i svensk rätt. Det innebär att en tillämpning av bestämmelserna måste vara förenlig med fusionsdirektivet. Till skillnad från de svenska reglerna innehåller fusionsdirektivet inte något krav på att röstmajoritet i det förvärvade företaget ska föreligga vid kalenderårets utgång (jfr artikel 2 d). Upprätthållandet av ett sådant krav synes enligt direktivet endast kunna motiveras av att andelsbytet har skatteflykt eller skatteundandragande som huvudsakligt syfte (jfr artikel 11.1 a ).

Skatterättsnämnden finner mot bakgrund av syftet med andelsbytet och vad som anförts i övrigt att det i förevarande fall får anses föreligga sådana särskilda skäl som avses i 48 a kap. 8 § första stycket andra meningen IL. Det är således tillräckligt att Z AB innehaft aktier med röstmajoritet X AB och Y AB vid någon tidpunkt efter andelsbytet under kalenderåret.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen