Avdrag för pensionskostnader

Fråga om tillämpning av 28 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Diarienummer
30-07/D
Meddelandedatum
2008-02-18
Lagrum
  • 28 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Bolaget
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-02-23
Mål nr
1670-08

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Bolaget  har vid tillämpning av 28 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, rätt till avdrag för kostnader som följer av indexering av pensionsutfästelser avseende utfästelser som tidigare tryggats med avdragsrätt på de villkor som i övrigt uppställs i paragrafen. En indexklausul knuten till Stockholmsbörsens generalindex omfattas inte av uttrycket indexering eller annan värdesäkring av utfästelserna i nämnda paragraf.

Beslut

Ansökan avvisas i den del som gäller om indexklausulen i pensionsutfästelsen kan grundas på ett index som motsvarar årets förändring av konsumentprisindex (KPI) med tillägg av tre procentenheter. 

Motivering

Förhandsbeskedet

Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) har träffat en överenskommelse om förändringar i den s.k. ITP-planen (Industrins och handelns tilläggspension). För tjänstemän födda år 1979 eller senare gäller reglerna i den nya avdelning 1 (de hänvisningar som görs till planen gäller denna del).

Ansökan rör den premiebaserade ålderspensionen för dessa tjänstemän (i fortsättningen arbetstagare). Enligt planen (punkten 7.1) ska arbetsgivaren betala en avgift motsvarande 4,5 procent av arbetstagarens pensionsmedförande lön på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar som för viss månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/12 ska avgiften vara 30,0 procent. En överenskommelse kan även träffas om att avgifterna kan kompletteras med ytterligare avgift (punkten 7.2).

Storleken på pensionen beror på värdeutvecklingen av det intjänade pensionskapitalet. Arbetstagaren väljer själv förvaltare. Minst 50 procent av avgiften ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Om en arbetstagare avstår från att välja förvaltare för den övriga delen av avgiften placeras även denna i en traditionell pensionsförsäkring (punkten 7.3).

Enligt samma bestämmelse kan arbetsgivaren, efter godkännande av det partssammansatta organet ITP-nämnden, som ett alternativ till pensionsförsäkring erbjuda förvaltning av avgiften i egen regi, tryggad genom överföring till pensionsstiftelse eller bokföring av pensionsskuld. Om alternativet avser den halvan av avgiften som ska placeras på bestämt sätt ska samma avkastning garanteras som i en traditionell pensionsförsäkring. Tryggandet i egen regi ska vara kreditförsäkrat.

Bolaget  avser att lämna pensionsutfästelser till arbetstagare som omfattas av redovisade regler med förvaltning i egen regi tryggade antingen genom överföring till pensionsstiftelse eller avsättning i balansräkning. I till ansökan fogade utfästelser anges att det intjänade pensionskapitalet benämns kapitalvärdet. Kapitalvärdet består i första hand av de avgifter som ska tillgodoräknas en arbetstagare enligt ITP-planen. Av utfästelsen följer vidare att kapitalvärdet per den 1 januari ett år ska vid samma års utgång räknas upp med index som består av årets förändring av konsumentprisindex med tillägg av tre procentenheter alternativt förändringen av Stockholmsbörsens generalindex under året. Ett oförändrat eller negativt index ska inte påverka kapitalvärdet.

Det innebär att kapitalvärdet vid varje tidpunkt är lika med summan av tillgodoräknade avgifter enligt löneunderlaget och aktuellt index med avräkning av den på kapitalunderlaget belöpande avkastningsskatten.

Bolaget  vill veta om överföring till pensionsstiftelse eller avsättning i balansräkning för att trygga den årliga uppräkning av pensionskapitalet som kan aktualiseras med anledning av någon av de alternativa indexklausuler som övervägs utgör en avdragsgill kostnad för bolaget enligt 28 kap. 16 § IL (frågorna 1 och 2).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av 28 kap. 3 § IL följer att en arbetsgivares utfästelse om pension till en arbetstagare ska dras av som kostnad i den utsträckning som anges i 5—18 §§ om utfästelsen tryggas genom bl.a. överföring till pensionsstiftelse eller avsättning i balansräkning.

Enligt 28 kap. 13 § första stycket får överföring till pensionsstiftelse för att trygga pensionsutfästelser enligt 3 § inte dras av med högre belopp för varje pensionsberättigad än som motsvarar pensionsreserven för sådan pensionsutfästelse som är tryggad med avdragsrätt. Pensionsreserven ska beräknas enligt de grunder som anges i pensionsavtalet. Enligt 14 § första stycket gäller bestämmelserna i 13 § första stycket också avsättning i balansräkningen för att trygga pensionsutfästelser enligt 3 §. Ytterligare begränsningar av avdragsrätten finns i 13 § andra stycket och 14 § andra stycket.

I 28 kap. 16 § IL anges att höjning av en pensionsreserv som avser pensionsutfästelser som tidigare tryggats med avdragsrätt ska dras av som en kostnad i den utsträckning som anges i 13 och 14 §§, om höjningen följer av tillämpade försäkringstekniska beräkningsgrunder eller av indexering eller annan värdesäkring av utfästelserna.

Besvarandet av de ställda frågorna innefattar att pröva också kravet i 28 kap. 16 § IL att fråga ska vara om värdesäkring av pensionsutfästelser som tidigare tryggats med avdragsrätt. Det innebär i ett fall som det förevarande att avdrag för kostnad kan aktualiseras när det av pensionsutfästelsen följer att värdesäkring ska ske ett visst år på grundval av det kapitalvärde som tryggats genom överföring till pensionsstiftelse eller avsättning i balansräkning vid föregående års utgång eller tidigare. Arbetsgivarens avdragsrätt kan därför avse kostnader för såväl arbetstagare med pågående anställning som tidigare anställda. En konsekvens av detta är att avdraget för pensionskostnader avseende en arbetstagare med pågående anställning ett visst år kan beräknas dels på grundval av huvud— och kompletteringsregeln (jfr 28 kap. 5 och 7—8 §§ IL), dels på grundval av indexering eller annan värdesäkring som belöper på kapitalvärdet vid årets ingång.

Att avsikten varit att lagtexten ska ha denna innebörd framgår av förarbetena (se prop. 1997/98:146 s. 66, som återges nedan, samt s. 76 och 78, jfr Peter Kindlund i Karnov 2007/08 s. 3520).

Det återstår då att ta ställning till hur kravet i 28 kap. 16 § IL, att det förhöjda avdraget ska vara föranlett (av tillämpade försäkringstekniska grunder eller) av "indexering eller annan värdesäkring av utfästelserna", ska tolkas. I förarbetena anges som en allmän utgångspunkt för avdragsrätten att den inte ska avse förmåner som uppenbart ligger vid sidan av vad som kan anses som ett rimligt pensioneringsbehov (a. prop. s. 61 och 65). De nu aktuella uttrycken kommenteras i förarbetena på följande sätt (a. prop. s. 66, jfr s. 76 och 78). "Utöver det avdrag som kan medges enligt den nu föreslagna huvudregeln finns behov av en avdragsmöjlighet för kostnader hänförliga till redan tryggade utfästelser. Det är fallet när pensionsavtalen — direkt eller indirekt — innehåller klausuler om s.k. grundränteuppräkning, indexering eller annan värdesäkring. En särskild regel om detta bör därför införas. Den bör kunna tillämpas även när avdrag skett enligt kompletteringsregeln."

Med indexering och värdesäkring avses enligt allmänt språkbruk närmast att anpassa något till penningvärdets förändring. Det kan ske exempelvis genom att anknyta det aktuella värdet till utvecklingen av konsumentprisindex eller motsvarande. Om avsikten varit att innefatta även index som typiskt sätt kan uppvisa förändringar över åren av helt annat slag borde detta ha kommenterats i förarbetena, vilket inte har skett.

En indexklausul anknuten till ett börsindex kan, som Bolaget  angett, uppvisa variationer i värdeutvecklingen som är betydligt större än index som ansluter till penningsvärdets förändring på sätt angetts ovan. Med hänsyn härtill och till vad som anförts i övrigt anser nämnden att en indexklausul som knyts till den positiva utvecklingen av en aktiebörs inte är en sådan indexering eller värdesäkring som avses i lagtexten.

Fråga 3 förfaller.

Avvisningen

För att ett förhandsbesked ska kunna lämnas krävs att de faktiska omständigheter som bedömningen ska grundas på är tillräckligt klarlagda. I fråga om det alternativ där indexklausulen utformats som årets förändring av konsumentprisindex med tillägg av tre procentenheter har grunderna för bestämmelsens utformning inte belysts närmare. Med hänsyn härtill anser Skatterättsnämnden att något förhandsbesked inte bör lämnas i denna del.

Beslutande:André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen