Benefik revers, villkorsförändring

Inkomstbeskattning har inte skett för ränta på benefik revers. Ett utbyte av redan utfärdade reverser mot nya med huvudsakligen samma villkor utlöste inte någon beskattning.

Diarienummer
83-07/D
Meddelandedatum
2008-01-08
Lagrum
  • 2 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
  • 11 kap. 47 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2008-06-03
Mål nr
743-08

Förhandsbesked

Fråga a

Ett byte av de tidigare utfärdade reverserna mot nya reverser utlöser inte någon beskattning.

Fråga b

De som ränta betecknade erhållna beloppen ska behandlas som periodiskt understöd som inte ska beskattas.

Motivering

A och B skulle enligt [det] tidigare meddelade förhandsbesked[et] få var sin revers i gåva från en släkting i utlandet. Reverserna, som utfärdades efter det att förhandsbeskedet vann laga kraft, löper med sju procents ränta och förfaller till betalning 20 år efter utfärdandet. Förhandsbeskedet innebär att de såsom ränta betecknade beloppen ska behandlas som periodiskt understöd för vilka belopp mottagarna inte ska beskattas.

I den nu aktuella ansökan frågar A och B om ett utbyte av reverserna mot nya, med räntesats och löptid bestämd på motsvarande sätt, medför någon beskattning (fråga a) samt om räntan på de tillbytta reverserna  ska föranleda någon beskattning (fråga b). En tillkommande omständighet i B:s fall är att den revers som han erbjuds även ska innehålla en förklaring om att den ska kunna överlåtas till hans barn.

Den nya medsökanden, C, är bror till A. Han ska få en revers med samma villkor som den revers systern erbjuds och vill därför ha svar på den andra frågan.

Skatteverket anser att de ställda frågorna ska besvaras nekande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Fråga a

Ett byte av reverserna mot nya reverser föranleder inte några skattekonsekvenser.

Fråga b

Skäl föreligger inte till annan bedömning än i det tidigare meddelade förhandsbeskedet.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen