Fast driftställe

Ett utländsk försäkringsbolag tecknade avtal med ett svenskt försäkringsbolag i samma koncern innebärande att det svenska bolaget skulle sköta det utländska bolagets kapitalförvaltning. Förvaltningsavtalet innebar att det svenska bolaget fick ett diskretionärt förvaltningsuppdrag avseende det utländska bolagets placeringstillgångar. Det utländska försäkringsbolaget ansågs inte få fast driftställe i Sverige.

Diarienummer
42-07/D
Meddelandedatum
2008-03-07
Lagrum
  • 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X Oy
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1
X Oy får under de för ansökan gällande förutsättningarna inte fast driftställe i Sverige för den kapitalförvaltning som Y AB  utför för  X Oy:s räkning. 

Motivering

Fråga 1
Y AB och X  Oy ingår i en koncern som bedriver försäkringsverksamhet. Kapitalförvaltningen av placeringstillgångar hänförlig till såväl Y  AB:s svenska verksamhet som bolagets verksamhet i filialer utförs från Y AB:s huvudkontor i Sverige. Avsikten är att kapitalförvaltningen ska omfatta även utländska koncernbolags placeringstillgångar, däribland  X Oy:s. För närvarande använder sig X Oy liksom flertalet övriga berörda bolag av externa kapitalförvaltare. De avtal som ska ingås uppges innebära att Y AB ska bedriva förvaltningen under motsvarande villkor i fråga om investeringspolicy, ersättningar m.m. som gäller för det fall en extern förvaltare skulle ha anlitats.

Frågan är om  X Oy får fast driftställe i Sverige för den kapitalförvaltning som Y AB utför för X Oy:s räkning.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

X Oy är begränsat skattskyldigt i Sverige och därmed skattskyldigt för inkomst från fast driftställe här. Enligt 2 kap. 29 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med fast driftställe för näringsverksamhet en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. De exemplifieringar av fast driftställe som görs i andra stycket är inte tillämpliga i förevarande fall. Den verksamhet som Y AB bedriver aktualiserar i stället en tillämpning av bestämmelserna i tredje och fjärde styckena.

Av tredje stycket framgår att fast driftställe också kan finnas här om någon är verksam för en näringsverksamhet i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal här för verksamhetens innehavare. I fjärde stycket klargörs att fast driftställe däremot inte anses finnas i Sverige bara därför att någon bedriver affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende representant, om detta ingår i representantens vanliga näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden finner att den förvaltningsverksamhet som Y AB ska bedriva på uppdrag av X Oy ska utföras under sådana former att Y AB får anses som en oberoende representant för Oy. Med hänsyn härtill och till att förvaltningsverksamheten ska ingå som ett led i Y AB:s vanliga affärsverksamhet får X Oy inget fast driftställe i Sverige.

Fråga 2 förfaller.

Beslutande:  André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen