Kvalificerade andelar; samma eller likartad verksamhet

Prövning mot verksamhet i annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet har inte ansetts kunna göras när överlåtelse skett till ett dotterbolag.

Diarienummer
168-07/D
Meddelandedatum
2008-05-30
Lagrum
  • 57 kap 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

A:s aktier i X AB ska inte anses som kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. 

Motivering

X AB bedrev maskinrörelse genom dotterföretaget Y AB. Rörelsen överläts till Z AB i början av år 2001. Inledningsvis hyrdes den fastighet där rörelsen bedrivs ut till Z AB men i slutet av år 2002 överläts även den. Kvar i Y AB finns ett maskinlager som är under avveckling.

A äger 9 procent av aktierna i X AB. Övriga delägare är inte närstående till honom. Han var fram till februari 2001 verksam i betydande omfattning i Y AB då han övergick till att vara verkställande direktör och styrelseledamot i Z AB. Därefter har han inte varit verksam i något bolag i X-koncernen. Han är inte, och har inte heller tidigare varit, delägare i vare sig Z AB eller dess moderföretag Å AB.

Den första frågan är om A:s aktier i X AB ska anses som kvalificerade andelar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 IL framgår såvitt nu är ifråga att en andel i ett fåmansföretag ska anses kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

A har inte varit verksam i något bolag i X-koncernen sedan början av år 2001. Hans aktier i X AB är därför med tillämpning av första ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL inte kvalificerade andelar efter karensperiodens utgång.

Det återstår att pröva om aktierna kan anses kvalificerade enligt andra ledet i nämnda lagrum av det skälet att A är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Av praxis får anses följa att något sådant likartat samband mellan de aktuella företagen — X AB och Z AB — som krävs för att aktierna ska vara kvalificerade andelar inte föreligger (RÅ 2005 ref. 3).

Fråga 2 förfaller.

 Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen