Kvalificerade andelar, utomståenderegeln

Andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade på grund av utomståenderegeln

Diarienummer
122-06/D
Meddelandedatum
2008-01-22
Lagrum
  • 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB är inte kvalificerade andelar.

Motivering

Y AB är verksamt inom vårdsektorn ..... Y AB ägs av X AB, Z AB och Å AB med respektive 42,5, 25 och 32,5 procent av aktierna. A äger samtliga aktier i X AB och 20 procent av aktierna i Å AB. Övriga delägare i Å AB är B med 31 procent av aktierna och C med 49 procent. Z AB ägs till lika delar av D och E.

A och B är verksamma i betydande omfattning i Y AB. D ingår som suppleant i styrelsen för Y AB och är verksam i Z AB. Övriga nämnda personer är inte och har inte heller varit verksamma i något av bolagen. Det finns inga närståendesamband mellan delägarna och några tillgångar har inte förts över mellan bolagen. X AB och Å AB förvaltar endast sina aktier i Y AB.

Z AB är verksamt inom fastighetsbranschen och förmedlar bl.a. lediga lokaler. Vid sidan av en heltidsanställning hos ..... har D under flera år arbetat för Z AB med uppgift att söka efter lämpliga lokaler för Y AB:s verksamhet.
Inför en planerad försäljning av aktierna i Y AB vill A veta om hans innehav av aktierna i X AB ska anses inte kvalificerade med tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Skatterättsnämnden, som förutsätter att de tjänster som Z AB utfört åt Y AB gjorts till marknadspris, gör följande bedömning.

Med de förutsättningar som gäller i ärendet är Y AB i betydande omfattning ägt av utomstående om inte, på grund av bestämmelsen i 57 kap. 5 § tredje stycket 2 IL, D:s  indirekt ägda andelar i bolaget skulle anses kvalificerade om de ägts direkt. Det som föranlett tveksamhet är om D enligt 4 § första stycket 1 under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i Y AB.

D kan inte anses verksam i betydande omfattning i Y AB på grund av sitt arbete som suppleant i bolagets styrelse. Enligt nämndens mening saknas vidare anledning att vid en sådan prövning beakta det arbete som han utfört i Z AB.

Det har inte heller visats föreligga några särskilda skäl för att A:s aktier ändå ska anses kvalificerade enligt utomståenderegeln. Den omständigheten att D:s aktier i Z AB skulle kunna vara inte kvalificerade andelar med stöd av utomståenderegeln medför inte någon annan bedömning (jfr RÅ 1999 ref. 28).

Av det anförda följer att, om också övriga förutsättningar för utomståenderegelns tillämpning föreligger, A:s aktier i X AB inte är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 5 § IL.

Frågorna 2 och 3 förfaller.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen