Lundinregeln

Utdelning från ett förvärvat företag med rörelsedrivande dotterföretag har inte ansetts skattepliktig enligt den s.k. Lundinregeln för det förvärvande företaget som inte bedriver egen verksamhet.

Diarienummer
159-07/D
Meddelandedatum
2008-04-24
Lagrum
  • 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C samtliga såsom företrädare för ett aktiebolag under bildande (Nyab)
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked (avser samtliga frågor) 

Utdelning som Nyab kan komma att få från X AB efter det att Nyab förvärvat
aktierna i X AB skall inte tas upp som intäkt. 

Motivering

Som förutsättningar för förhandsbeskedet gäller i huvudsak följande. X AB ägs av sökandena. Bolaget är moderbolag i en koncern som innehåller ett antal dotterbolag, såväl rörelsedrivande som vilande. Sökandena har för avsikt att bilda ett nytt moderbolag till koncernen, Nyab, med samma ägarförhållande som i X AB. De planerar därefter att överlåta sin aktier i X AB till Nyab. I X AB finns utdelningsbara medel. Avsikten är att dessa medel ska delas ut till Nyab när detta bolag har förvärvat aktierna i X AB. När så har skett kommer koncernen att omstruktureras genom koncerninterna överlåtelser.

Omstruktureringen får till följd att Nyab kommer att äga vissa koncernbolag direkt i stället för indirekt via X AB. Sökanden vill veta om den planerade utdelningen kommer att bli skattefri för Nyab (fråga 1). Vidare frågas om svaret på den första frågan påverkas av om vissa av de rörelsedrivande bolagen avyttras till Nyab före eller efter utdelningen (fråga 2) och om det har någon betydelse att de icke rörelsedrivande bolagen avyttras till Nyab (fråga 3).

Avgörande för besvarandet av frågorna är om den s.k. Lundinregeln i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämplig på utdelning från X AB till Nyab. Parterna är ense om att regeln inte är tillämplig.

Lundinregeln, som enligt sin rubrik avser utdelning av förvärvade vinstmedel lyder, såvitt nu är ifråga, som följer: Om ett företag förvärvar andelar i ett annat företag och det inte är uppenbart att det förvärvande företaget får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet, ska det ta upp utdelning av sådana medel som fanns hos det utdelande företaget vid förvärvet och som inte motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats hos det utdelande företaget.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Nämnden, som utgår från att den verksamhet som bedrivs av vissa av dotterbolagen kommer att bedrivas vidare inom koncernen efter det att Nyab förvärvat aktierna i X AB, finner att Nyab genom förvärvet får en tillgång av verkligt och särskilt värde med hänsyn till sin näringsverksamhet (jfr RÅ 1988 ref. 48). Lundinregeln är därför inte tillämplig på den ifrågavarande utdelningen. Med hänsyn härtill och till att övriga villkor för skattefrihet är uppfyllda skall förhandsbesked ges med denna innebörd.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Kjell

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen