Stiftelses skattskyldighet för ränteintäkter

En allmännyttig stiftelse har inte ansetts skattskyldig för ränteintäkter hänförliga till lån till eget dotterbolag då lånen använts till förvärv av aktier i fastighetsförvaltande bolag.

Diarienummer
113-07/D
Meddelandedatum
2008-02-05
Lagrum
  • 7 kap. 3 § och 13 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
Stiftelsen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Stiftelsen X (X) ska inte ta upp ränteinkomsterna från dotterbolaget. Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig på förfarandet. 

Beslut

Ansökan avvisas till den del den inte har besvarats. 

Motivering

Förhandsbeskedet

Ansökan innehåller bl.a. följande uppgifter. X är en allmännyttig stiftelse som är begränsat skattskyldig. Den har till uppgift att stödja ...[visst ändamål]. X förvaltar ...[ca y kr] investerade i aktier, räntepapper, fastigheter och andra placeringar.

Som ett led i en effektivare kapitalförvaltning överväger X att inom en treårsperiod förvärva ytterligare ... fastigheter. Ansökan avser ett förfarande som går ut på att X förvärvar samtliga aktier i ett s.k. lagerbolag (dotterbolaget). Därefter förvärvar dotterbolaget aktiebolag som innehåller fastigheterna ifråga. Dotterbolagets finansiering av fastighetsbolagen ska ske dels med eget kapital, dels med lån från X. Lånen kommer att löpa med marknadsmässig ränta. De kostnader som uppkommer för dotterbolaget på grund av räntebetalningarna ska kvittas mot koncernbidrag som bolaget mottar från fastighetsbolagen.

X:s frågor gäller om innehavet av aktierna i dotterbolaget kommer att utgöra ett led i främjandet av det allmännyttiga ändamålet (fråga 1) — och förutsatt att innehavet av aktierna i dotterbolaget utgör ett led i främjandet av det allmännyttiga ändamålet — om räntebetalningarna från dotterbolaget till X är skattefria för X (fråga 2) samt om lagen mot skattflykt är tillämplig på förfarandet (fråga 3).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 7 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är en stiftelse skattskyldig bara för inkomst av näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § om stiftelsen uppfyller kraven i 7 kap. 4-6 §§. Av 7 kap. 3 § andra stycket framgår vidare att en stiftelse som uppfyller kraven i bestämmelsens första stycke inte är skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster.

I 13 kap. 2 § IL anges att för juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster eller kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna och utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.

Nämnden utgår från att X:s finansiering av dotterbolaget inte har något samband med den av X bedrivna fastighetsförvaltningen eller någon övrig näringsverksamhet.

Med hänsyn härtill och till vad som anförts i övrigt anser nämnden att de låneräntor som X får från dotterbolaget är hänförliga till en sådan kapitalförvaltning som ska beskattas enligt 13 kap. 2 § IL. Räntorna ska därför inte tas upp till beskattning av X.

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Avvisningen

Nämnden anser att ansökan inte bör besvaras i vidare mån än som skett.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Holgersson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Kjell

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen