Underprisöverlåtelse - verksamhetsgren

Uppdelning av jordbruksmaskiner mellan bolagsägarna har inte utgjort hinder mot att underlåta uttagsbeskattning.

Diarienummer
77-07/D
Meddelandedatum
2008-06-26
Lagrum
  • 23 kap. 11 och 17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Överlåtelserna medför inte att X AB ska uttagsbeskattas.

Fråga 2

A och B ska inte beskattas. 

Motivering

X AB ägs med hälften var av bröderna A och B. Bolagets huvudsakliga verksamhet avser uthyrning av jordbruksmaskiner till bröderna som bedriver växtodling som enskilda näringsidkare. A odlar konventionellt och B odlar ekologiskt. De aktuella maskinerna utgörs av tröskor, traktorer, plogar, såmaskin etc. Som ett led i en avveckling av bolaget avser bröderna att dela upp maskinparken mellan sig med i princip hälften var genom att bolaget överlåter maskinerna till dem för pris motsvarande bokförda värden. Marknadsvärdena är högre. Maskinerna kommer att användas i deras respektive enskilda näringsverksamhet men kan även hyras ut till andra jordbrukare.

Frågorna gäller om överlåtelserna medför uttagsbeskattning av bolaget (fråga 1) och beskattning av bröderna (fråga 2).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Den prövning som aktualiseras i ansökan är om överlåtelserna uppfyller villkoret för en underprisöverlåtelse i 23 kap. 17 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att det är en verksamhetsgren som överlåts.

Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper och liknande tillgångar.

Med hänsyn till vad som upplysts i ärendet om omfattningen och användningen av de aktuella maskinerna får överlåtelserna anses uppfylla villkoret ifråga. Under förutsättning att även övriga villkor för en underprisöverlåtelse i 23 kap. IL är infriade ska överlåtelserna inte medföra att bolaget uttagsbeskattas.

Fråga 2

Av 23 kap. 11 § första stycket IL följer att en underprisöverlåtelse inte ska medföra att någon som äger del i det överlåtande företaget utdelningsbeskattas. Inte heller aktualiseras  någon beskattning av förvärvaren i inkomstslaget tjänst.

Även fråga 2 ska därmed besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen