Underprisöverlåtelse av fastighet inför externavyttring

Fastighet som har varit föremål för arbeten utförda i en bedriven byggnadsrörelse har ansetts som lagertillgång. Vid överlåtelse av fastigheten har villkoret om verksamhetsgren ansetts uppfyllt.  Aktierna i det förvärvande bolaget har  utgjort näringsbetingade andelar.

Diarienummer
140-07/D
Meddelandedatum
2008-01-31
Lagrum
  • 23 kap. 17 § samt 25 a kap. 5 § och 27 kap. 4-5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Fastigheten utgör lagertillgång.

Fråga 3

Villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllt.

Fråga 4

Aktierna i Z AB utgör näringsbetingade andelar och kapitalvinst på dem är skattefri för Y AB. 

Motivering

X AB, som är ett helägt dotterbolag till Y AB, bedriver sedan år 1964 byggnadsrörelse och handel med byggnadsmaterial. År 1985 förvärvade bolaget industrifastigheten ... .

Avsikten är att fastigheten ska överlåtas till underpris till ett av Y AB ägt nyförvärvat bolag, Z AB. Aktierna i det bolaget ska sedan avyttras externt.

Fråga 1

Frågan är om fastigheten utgör lager- eller kapitaltillgång för X AB. Enligt 27 kap. 4 § första stycket IL blir en genom bl.a. köp förvärvad fastighet lagertillgång om förvärvaren bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. I kapitlets 5 § punkt 2 finns ett undantag från denna presumtionsregel för det fall förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen.

När fastigheten förvärvades bedrev X AB byggnadsrörelse. Fastigheten har därefter i omgångar under åren 1988-1996 varit föremål för diverse byggnadsarbeten utförda av bolaget. Med hänsyn till vad som sålunda framgår kan förvärvet av fastigheten inte anses uppenbarligen helt sakna samband med den av bolaget bedrivna byggnadsrörelsen. Fastigheten utgör därför lagertillgång för X AB. 

Fråga 3

Med frågan vill X AB få klarhet i om överlåtelsen av fastigheten avser en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL, vilket är ett villkor för underprisöverlåtelse.

Mot bakgrund av vad som i ärendet framgår om den aktuella fastigheten och dess användning får den anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning är således uppfyllt.

Fråga 4

Frågan gäller om aktierna i Z AB kan betraktas som näringsbetingade andelar för moderbolaget Y AB. Eftersom moderbolaget inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter utgör aktierna kapitaltillgångar och är därmed att anse som näringsbetingade andelar enligt definitionen i 24 kap. 14 § IL. Härav följer enligt 25 a kap. 5 § IL att en kapitalvinst på dessa aktier inte ska tas upp. 
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen