Underprisöverlåtelse, verksamhetsgren

Överlåtelse av fastighet har ansetts avse en verksamhetsgren.

Diarienummer
107-07/D
Meddelandedatum
2008-01-08
Lagrum
  • 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för underlåten uttagsbeskattning är uppfyllt.

Motivering

Y KB äger och förvaltar fastigheter i ..., bl.a. fastigheten ...där ... köpcentrum är beläget. Huvuddelen av kommanditbolaget ägs av Z AB. Resterande andelar innehas av de två aktiebolag som äger Z AB, varav sökandebolaget är det ena.

Avsikten är att fastigheten ifråga ska överlåtas till skattemässigt värde till Å AB som också ingår i Z-koncernen. Koncernbidragsrätt föreligger inte eftersom överlåtelsen sker från ett kommanditbolag. Den ställda frågan går ut på att få klarhet i om överlåtelsen avser en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL.

Skatteverket anser att villkoret ifråga är uppfyllt.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Begreppet verksamhetsgren definieras i 2 kap. 25 § IL som en sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Förvaltning av fastighet är inte undantagen från definitionen av rörelse och en fastighet kan således bilda en verksamhetsgren. Mot bakgrund av vad som i ärendet framgår om den aktuella fastigheten och dess användning får den anses bilda en ändamålsenlig och självständig förvaltningsenhet. Det aktuella villkoret för underlåten uttagsbeskattning är således uppfyllt. Frågan besvaras i enlighet härmed.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen