Utdelning

Utdelning av överskott i en ekonomisk förening till enbart de medlemmar som arbetar i föreningen eller dess dotterbolag och inte till övriga tidigare anställda medlemmar har ansetts vara en ersättning för arbetsprestation och beskattning ska därför ske i inkomstslaget tjänst.  

Diarienummer
60-07/D
Meddelandedatum
2008-04-29
Lagrum
  • 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1a och b

A:s andel av omfrågade överskott från X Ek. För. (X) ska tas upp i inkomstslaget tjänst. 

Motivering

A är medlem och VD i X . Medlem i X kan endast den bli som är anställd av föreningen eller dess dotterföretag. Enligt ansökan har X ett 60-tal aktiva medlemmar. Därutöver finns 395 personer som har kvar sina medlemskap i föreningen trots att de inte längre har kvar sina anställningar.

Föreningen har visat gott resultat varför den överväger att dela ut överskott till de aktiva medlemmarna. A vill med ett antal frågor få veta hur en sådan utdelning ska beskattas hos honom.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

En utgångspunkt för att besvara de särskilda frågorna kring föreningen och dess karaktär av fåmansföretag är att frågorna om den andel av överskottet som tilldelas A inte ska betraktas som ersättning för av honom utfört arbete för föreningen (frågorna 1 a och b).

I 11 § fjärde stycket av föreningens stadgar anges hur överskott på föreningens verksamhet ska disponeras. Det överskott som återstår efter avsättning till reservfond och förräntning av insatskapitalet ska fördelas enligt principen procentsats på årslönesumman. Denna procentsats ska vara lika för samtliga arbetande medlemmar och beräknat på respektive medlems årslönesumma tillställas medlemmen i form av efterlikvid.

Regeringsrätten har i RÅ 2000 ref. 56 tagit ställning till en aktieutdelning där det förelåg en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier i ett bolag där endast ett aktieslag förekom. Det belopp varmed utdelningen på en aktie översteg den lägsta utdelningen på någon aktie var att betrakta som ersättning för en arbetsprestation. Beskattning skulle därför ske i inkomstslaget tjänst.

I förevarande fall kan på motsvarande sätt konstateras att det föreligger en direkt koppling mellan de anställda medlemmarnas arbetsprestation i föreningen och det överskott som de ska tillställas i form av efterlikvid. De passiva föreningsmedlemmarna får inte någon del av detta överskott. Av praxis får därför anses följa att ifrågavarande överskott är att betrakta som ersättning för en arbetsprestation som ska tas upp i inkomstslaget tjänst.

Någon anledning att göra en annan bedömning om fördelningen av överskottet mellan de anställda medlemmarna görs efter huvudtal i stället för årslönesummor finns inte.

Övriga frågor förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen